Yrkande gällande ställningstagande kring IS-återvändare | Sverigedemokraterna Landskrona

Yrkande gällande ställningstagande kring IS-återvändare

SD Landskrona har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande, där vi efterfrågar ett ställningstagande kring det faktum att Landskrona stad är en av 41 kommuner som har återvändare från IS. Vi vill att Landskrona stad tillskriver regeringen om ansvaret ligger på staten och inte på kommunerna.

Ställningstagande kring IS-återvändare

IS-resenärer har börjat återvända till Sverige. I dagarna har debatten tagit fart på allvar.
Hur Sverige ska hantera denna situation borde ha klargjorts för länge sedan.

Enligt Kommunallagen ska kommuner ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Sverigedemokraterna menar att frågan om återvändande IS-terrorister nu dessvärre, är av allmänt intresse och har anknytning till Landskrona stads område och våra invånare. Enligt Säpo har tolv kända män som är IS-återvändare återvänt till Sydsverige sedan 2012, varav minst en har återvänt till Landskrona. Landskrona är en av 41 svenska kommuner som måste förbereda sig på en situation med ett ökat antal IS-återvändare. Landskrona stad kommer inom kort att bjudas in till ett möte med Center mot våldsbejakande extremism (CVE) för att diskutera gemensamma strategier.

Den 14 mars uppmärksammades det i media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi kommunpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS-terrorister återvänder till Sverige. Då det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige, måste vi påverka riksdagen och regeringen.

Landskrona stad bör därför tillskriva regeringen i frågan. Vi bör påtala att hanteringen av återvändande IS-terrorister ytterst är ett statligt ansvar. Det är inte rimligt att landets kommuner med sina begränsade förutsättningar ska hantera människor som gjort sig skyldiga till fruktansvärda brott. Detta måste åvila staten.

Därför föreslår vi att Landskrona stad snarast tillskriver regeringen angående statens ansvar för återvändande IS-terrorister.

Läs yrkandet som PDF här.