Våra kärnfrågor | Sverigedemokraterna Landskrona

Våra kärnfrågor

Våra kärnfrågor

Här nedan presenteras våra kärnfrågor för mandatperioden 2019-2022.

Vill du läsa hela vårt valprogram klickar du här.

 

Ytterligare krafttag mot brottsligheten

Vi Sverigedemokrater är glada över de positiva aspekterna av kommunens utveckling, men oroas samtidigt över att de styrande inte vågar, vill eller kan ta tag i alla problem gällande brottslighet och otrygghet. Detta är något som Sverigedemokraterna kommer att prioritera. Man ska inte behöva bo i ett fint och attraktivt område för att vara trygg i vår kommun. Alla har rätt till trygghet, och alla platser i kommunen ska vara trygga. Vi vill ta ytterligare krafttag mot all form av brottslighet och otrygghet och kommunen ska även bedriva ett strukturerat arbete mot kvinno- och hedersrelaterat våld. Tjuvar och banditer har inget att göra i vår kommun!

Våra viktigaste förslag för en tryggare kommun:
• Fler poliser, väktare och ordningsvakter, samt förstärkt arbete med att kartlägga och punktmarkera brottslingar.
• Utöka kameraövervakningen.
• Kraftiga strukturella, demografiska och kulturella förändringar av otrygga stadsdelar.
• Införa mobila polisstationer.
• Fortsätta utveckla belysningen av gator, parker och promenadstråk för ökad trygghet.
• Krafttag mot våldsbejakande islamism och hedersvåld.

 

En värdig ålderdom

Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Sverigedemokraterna har en ambition att Landskrona ska ligga i topp när det gäller kvalité i alla verksamheter inom omsorgen. För oss är också arbetsmiljön inom omsorgen viktig, och det behövs fler händer för att motverka stress, sjukskrivningar och arbetsskador bland anställda, samt upprätthålla kvalitén. Även lönerna bör höjas för våra vardagshjältar. Sverigedemokraterna tycker det är viktigt med valfrihet inom omsorgen. Måltiden ska alltid upplevas som en av dagens höjdpunkter, samt hålla hög kvalité.

Våra viktigaste förslag för en bättre äldreomsorg:
• Anställa dietister för att undvika undernäring och onödigt lidande för individen. Alla hemtjänstens brukare, även de som bor i eget boende, ska kunna abonnera på daglig och nylagad mat från t.ex. Fröjdenborg.
• Alla som fyllt 70 år ska automatiskt få ett erbjudande om trygghetslarm.
• Fler träffpunkter för äldre som bor hemma.
• Möjliggör olika boendemöjligheter för äldre, som t.ex. trygghet- och 55+ boende.
• Hemtjänst ska tilldelas i form av tid och inte i uppgifter och antalet olika personer inom personal, som besöker brukaren, ska hållas till ett minimum.

 

En ordentlig skola

Landskronas skolor förbättras sakta men säkert men det finns mer att göra. Till exempel är en alldeles för stor del av eleverna som går ut åk 9 är inte behöriga till gymnasiet. Vi menar att stöd och hjälp till elever i kombination med respekt är receptet för en bättre skola. Om vi bara utgick utifrån begreppet respekt skulle vi kunna vända trenden i många skolor och skapa en helt annan skolmiljö. RESPEKT för lärare och personal. RESPEKT mellan elever. RESPEKT för skolarbetet och studiero. RESPEKT för skolans lokaler och material. RESPEKT för att vi bor i ett land där vi själva väljer hur långt vi vill nå. RESPEKT, helt enkelt. Vi menar att flumskolans tid är förbi!

Våra viktigaste förslag för en bättre skola:
• Fortsatta satsningar på arbetsro, ordning och reda, uppförande, samt svenska språket.
• Starta förberedelseskolor för invandrade barn/ungdomar, med undervisning på svenska, tills de är redo för det svenska skolsystemet.
• Heltidsanställda specialpedagoger och kuratorer på varje kommunal skola för att hjälpa elever med behov av stöd.
• Samtliga barn i grundskolan ska ges undervisning i kost/hälsa och ha minst en timmes schemalagd motion varje dag.
• Förbättra skolpersonalens arbetsmiljö, bl.a. rätt till raster, och prioritera arbetet med att minska sjukfrånvaron.

 

Dags att ställa krav och införa återvandring

Landskrona har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade invandrings- och integrationspolitik. Gränsen för hur många invandrare som kommunen kan ta emot är sedan länge nådd. Vi vill vidta åtgärder för att få bort bosättningslagens följder om att ta emot nyanlända invandrare, bland annat genom att utöva påtryckningar gentemot regeringen. Det behövs även ställas tydligare krav för på den som kommit till Sverige och Landskrona för att bygga sitt eget liv här. Det gäller framför allt vikten att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar, samt att komma i egen försörjning. Det handlar även om att anpassa sig efter svenska samhällets normer och värderingar. Därför kräver vi integrationsplikt för nyanlända. För att lösa problemen i kommunen krävs inte bara restriktiv invandrings- och integrationspolitik. Kommunen behöver också ett mycket tydligare fokus på att återvandring krävs för att lyckas bryta den segregation och utanförskap som råder.

Våra viktigaste förslag för en hållbar invandrings- och integrationspolitik:
• Införa integrationsplikt som innebär att nyanlända och invandrare måste lära sig svenska språket, svenska seder, bruk, traditioner, jämställdhet samt svenska regler och lagar.
• Dra in försörjningsstödet, och i värsta fall säga upp hyreskontraktet, för de nyanlända och invandrare som inte klarar integrationsplikten.
• Uppföra ett kommunalt återvandringscenter som ska uppmuntra till återvandring för de invandrare som inte vill, eller kan, anpassa sig till det svenska samhället.
• Verka för att Landskrona Stad ska undantas bosättningslagen och anvisningslagen när det gäller nyanlända invandrare.

 

En levande stad med levande byar och landsbygd

Företagande och tillgång på arbetsplatser och arbetskraft är en viktig nyckel för att ha en levande stad, byar och landsbygd. Därför vill vi att Landskrona ska vara en företagarvänlig och nyetableringsvänlig stad. Vi vill också ge våra invånare olika slags hjälpverktyg för att komma ut i arbetslivet. En levande stad handlar även om en levande landsbygd och levande byar. Landskrona är så mycket mer än bara en stad vid havet. Landsbygds- och bybor betalar också skatt och förtjänar lika bra service som stadens invånare.

Våra viktigaste förslag för en levande stad med levande byar och landsbygd:
• Införa ett modernt lärlingssystem och även knyta ihop det med komvuxutbildningen för att få fler ut i arbete.
• Sommarjobb och praktik för gymnasieelever. Vi vill också att elever med funktionsnedsättning ska få extra hjälp med sommarjobben.
• Verka för att stads-och regionsbussarna även ska gå till de mindre orterna. Oavsett var man bor i kommunen ska man ha rätt till kollektivtrafik.
• Prioritera asfaltering och beläggningsarbete i byarna, samt förbättra skötsel av grönytor.
• Fortsätta utveckla belysningen av gator, grönområden och promenadstråk för ökad trygghet och komfort.
• Garantera säkra cykelvägar från alla byar och bostadsområden.
• Värna och bevara våra byskolor.