Vad händer med cykelvägen från Munkebäck till Asmundtorp? | Sverigedemokraterna Landskrona

Vad händer med cykelvägen från Munkebäck till Asmundtorp?

Ett av de viktigaste uppdragen som politiker är att lyssna på våra medborgare och lyfta upp de frågor som berör dem i vardagen.
Daniel Engström har i kontakt med munkebäcksbor därför interpellerat i frågan om säkerhet för cyklister mellan Munkebäck och Asmundtorp,
interpellationen är ställd till Teknik- och servicenämndens ordförande Bo Lundgren (L).

Vad händer med cykelvägen från Munkebäck till Asmundtorp?

Som vi kunde läsa bl.a. i en lokaltidning för ett tag sedan så blir barnfamiljerna i Munkebäck allt
fler. Men att ta sig drygt 1,5 km till Asmundtorp där skolan finns och bussen går, det medför
onödiga trafikrisker. Med all rätt önskar Munkebäcksborna att kommunen skyndar på med sina
planer för en cykelväg. Sanningen är att kommunen inte har hängt med när det gäller
kommunikationerna till det växande bostadsområdet. Detta är beklagligt, anser jag. De boende i
Munkebäck betalar skatt och har lika rätt som andra att få den service de ska ha, anser jag.

När barn ska ta sig till den närbelägna Asmundtorps skola så oroas föräldrarna. Precis som
föräldrarna säger så har grundskolebarnen skolskjuts, men det täcker inte alla behov. De som går i
gymnasiet tvingas cykla på de här osäkra vägarna, och även mindre barn när inte skolskjutsen går.
Från Munkebäck till Asmundtorp går det idag bara att ta sig på ett vis: först på den mindre
Munkebäcksvägen, och sedan på den större, och mer trafikerade, Toftavägen. Trafikverket har på
Toftavägen infört ett slags lösning genom att rita cykelbanor på den befintliga vägen. Man har
markerat dessa med streckade linjer i kanten på körbanan i båda körriktningarna. På cykelbanorna
ska även gångtrafiken få plats. Några barriärer mot biltrafiken finns det inte. Detta är inte en bra
lösning, eftersom bilar vid möte tvingas köra på cykel/gångbanorna för att undvika kollision.
Lösningar på det trafikproblemet har kommunens tjänstemän redan föreslagit: en gång- och
cykelväg som finns med i stadens ”Översiktsplan 2030”. ”Munkebäcksstråket” kallas förbindelsen
som föreslås följa Braån och gå upp mot samhället vid hembygdsgården. En rakare sträckning har
föreslagits, varvid gc-stigen följer gamla vägbanken (Hansavägens fortsättning) och går över den
svaga höjden mot Munkebäck. En positiv effekt med ett gc-stråk mot skolan och byns centrum är
att skolbarn och andra får motion i vacker natur samt minskat bilberoende. Det tycker jag att vi ska
unna dem som valt att bo nära naturen.

Med hänvisning till ovanstående vill jag därför fråga Bo Lundgren (L)
– När får denna problematik en lösning?
– Vad kan, och tänker du göra för att påskynda skapandet av en säker gång-cykelväg som anges i
”Översiktsplan 2030”?
– Anser du att det är viktigt att även byarna får den service de betalar skatt för?

Interpellationen som pdf.

Daniel Engström (SD)