Särskilt yttrande Digitaliseringsstrategi 2018-2021 | Sverigedemokraterna Landskrona

Särskilt yttrande Digitaliseringsstrategi 2018-2021

SD Landskrona har lämnat in ett särskilt yttrande angående utbildningsnämndens digitaliseringsstrategi 2018-2021 gällande inriktningsbeslut för finansiering.

 

Digitaliseringsstrategi 2018-2021 – utbildningsnämnden – Inriktningsbeslut för finansiering

Mer programmering och mindre matematik. Det blir en tydlig konsekvens av den it-satsning inom skolan som regeringen presenterade förra året, i höst ska programmering in på skolschemat. Men det finns få kunniga lärare. Läroplanerna ska ändras för att minska ”digitalt utanförskap”. Från första klass ska alla lära sig grunderna i programmering och på gymnasiet ska den digitala läsningen öka. Lärarnas riksförbund, har frågat sina matematiklärare hur förberedda de är, och åtta av tio i grundskolan kände sig osäkra hur de skulle undervisa i programmering. Satsningar på teknik i skolan har inte bara svag vetenskaplig grund – det är även dyrt. Beräkningar visar att kostnaden för att köpa in datorer till en skola med 500 elever motsvarar cirka fyra lärartjänster, Landskrona har ca 8 000 elever. Skolorna lockas av datorernas låga inköpspris, men verkar bortse från dolda kostnader i form av teknik strul och reperationer som kan kosta mellan tre och fem gånger mer än datorernas inköpspris. Ett konkret förslag från Skolverkets nationella IT-strategi är att alla elever i grundskolans samtliga årskurser ska ha tillgång till ett personligt digitalt verktyg inom tre år, vilket de menar är viktigt för likvärdigheten. Men det bygger på en felaktig premiss om att elever från mindre bemedlade hem inte lär sig hantera och nyttja teknik i lika hög utsträckning som elever från resursstarka hem.

Olika forskningsrapporter pekar på att digitala verktyg kan hämma lärandet, framförallt om pedagogik och IT, som visar hur användandet av datorer i klassrummen inverkar negativt på inlärning och betyg, särskilt bland killar och lågpresterande elever. Samtidigt visar OECD:s analyser att inte ett enda land som under de senaste tio åren har satsat stora summor på teknik i klassrummet har lyckats höja resultaten i något ämne. Faktum är att de elever som presterar bäst i Pisa-mätningarna är de som använder datorer minst.

Kostnaden för utbildningsnämnden blir 44 mnkr under fyra år för att genomföra digitaliseringsstrategin, det anser vi att utbildningsförvaltningen får omprioritera inom sin befintliga budget när det gäller investering. Hur säkerställer Utb kompetensen bland lärarna när vi idag redan har svårt att rekrytera behöriga lärare?  Det finns för många frågetecken och vi anser att digitaliseringsstrategin är ogenomtänkt och därför deltog Sverigedemokraterna inte i beslutet.

Skolan har ett tydligt uppdrag att främja elevers utveckling. De ska kunna läsa, skriva och räkna. Hacka får de göra på hemkunskapen eller fritiden.

Stefan Olsson (SD)

Läs som PDF här.