Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 7

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Politiska utbildningar under våren

  Av danielengstrom den 27 april, 2018
  0

  Under våren har SD Landskrona, med de nya kandidaterna, medverkat på fyra stycken politiska utbildningar, som hölls av distriktets utbildningsansvarige, tillika vice ordförande, Johan Wofralius. Olika politiska begrepp och hur man arbetar kommunpolitiskt har stått på dagordningen. Även debatteknik har genomförts och alla kandidater har övat på debatt. Sista utbildningen skedde dessutom på rådhuset, där kandidaterna fick öva på hur det är att arbeta i en kommunfullmäktigesal. Utbildningarna var väl besökta och mycket ny kunskap erhölls. Även de nya kandidaterna uppskattade dessa tillfällen. SD Landskrona är nu, tillsammans med sina kandidater, redo för att göra ett bra val, där SD Landskrona förhoppningsvis  ökar i valet och får fler mandat i kommunfullmäktige. Framtiden är vår!

  En av de fyra utbildningar som SD Landskrona medverkade på. Alla foton: Johan Wifralius.

  SD Landskronas kandidater lyssnar intresserat.

  Stefan Olsson, ordförande SD Landskrona.

  SD Landskronas ordförande, Stefan Olsson, pratar om arbetet i kommunpolitiken.

   

  Sista utbildningstillfället ägde rum på rådhuset där kandidaterna fick öva debatteknik.

 • Motion om att se personer med funktionsnedsättning

  Av danielengstrom den 24 april, 2018
  0

  Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in en motion gällande funktionsnedsättning. Motionärerna vill utreda tillgängligheten för framför allt rullstolsburna och andra personer med gångsvårigheter, ta fram en plan för handikappsparkeringarna, höja parkeringsböterna på kommunalt ägd mark samt utreda förutsättningarna att via ett anställningsprogram eller andra incitament öka antalet personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet.

  Motion| Sverigedemokraterna Landskrona
  Se personer med funktionsnedsättning
  Funktionshindrad något som vissa är ifrån födseln, för andra kommer det via sjukdom och
  för en grupp sker det via olyckor t.ex. trafikolyckor. Kontentan är att det kan hända oss alla
  eller våra nära och kära. Landskrona Stad har via sin värdegrund BRA satt ribban högt hur
  staden ska fungera.

  I mångt och mycket fungerar detta ypperligt men bristerna ligger i hur staden fungerar för
  personer med funktionsnedsättning. Tyvärr ställs den gruppen utanför på många sätt. Det är
  t.ex. tillgänglighet i vår stadsmiljö där framkomligheten till många ställen i centrum och
  stråket ned emot stadshuset som är det minst sagt bristande. Sen även vad det gäller att ta
  in de personerna med funktionsnedsättning i stadens organisation brister det troligen.
  Många med funktionsnedsättning står tyvärr långt från arbetsmarknaden, kanske p.g.a. den
  stigmatisering som tyvärr finns om denna grupps kompetens på arbetsmarknaden.

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:

  Att – ge Teknik- och Serviceförvaltningen i uppdrag att utreda tillgängligheten för framför allt
  rullstolsburna och andra personer med gångsvårigheter i stadens centrala delar och framför
  allt mellan centrum och stadshuset.

  Att – ge Teknik- och Serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för
  handikappsparkeringarna. Detta både i antal och också placering.

  Att – ge Teknik- och Serviceförvaltningen i uppdrag att höja parkeringsböterna på
  kommunalt ägd mark. Det belopp man får betala vid felparkering bör vara ytterst kännbart
  förslagsvis 1300 Kr och skylta upp detta på lämpliga platser.

  Att – ge Stadsledningskontoret uppdrag att utreda förutsättningarna att via ett
  anställningsprogram eller andra incitament öka antalet personer med funktionsnedsättning i
  kommunal verksamhet.

  Läs motionen som PDF här.

 • Särskilt yttrande Digitaliseringsstrategi 2018-2021

  Av Daniel Petersson den 10 april, 2018
  0

  SD Landskrona har lämnat in ett särskilt yttrande angående utbildningsnämndens digitaliseringsstrategi 2018-2021 gällande inriktningsbeslut för finansiering.

   

  Digitaliseringsstrategi 2018-2021 – utbildningsnämnden – Inriktningsbeslut för finansiering

  Mer programmering och mindre matematik. Det blir en tydlig konsekvens av den it-satsning inom skolan som regeringen presenterade förra året, i höst ska programmering in på skolschemat. Men det finns få kunniga lärare. Läroplanerna ska ändras för att minska ”digitalt utanförskap”. Från första klass ska alla lära sig grunderna i programmering och på gymnasiet ska den digitala läsningen öka. Lärarnas riksförbund, har frågat sina matematiklärare hur förberedda de är, och åtta av tio i grundskolan kände sig osäkra hur de skulle undervisa i programmering. Satsningar på teknik i skolan har inte bara svag vetenskaplig grund – det är även dyrt. Beräkningar visar att kostnaden för att köpa in datorer till en skola med 500 elever motsvarar cirka fyra lärartjänster, Landskrona har ca 8 000 elever. Skolorna lockas av datorernas låga inköpspris, men verkar bortse från dolda kostnader i form av teknik strul och reperationer som kan kosta mellan tre och fem gånger mer än datorernas inköpspris. Ett konkret förslag från Skolverkets nationella IT-strategi är att alla elever i grundskolans samtliga årskurser ska ha tillgång till ett personligt digitalt verktyg inom tre år, vilket de menar är viktigt för likvärdigheten. Men det bygger på en felaktig premiss om att elever från mindre bemedlade hem inte lär sig hantera och nyttja teknik i lika hög utsträckning som elever från resursstarka hem.

  Olika forskningsrapporter pekar på att digitala verktyg kan hämma lärandet, framförallt om pedagogik och IT, som visar hur användandet av datorer i klassrummen inverkar negativt på inlärning och betyg, särskilt bland killar och lågpresterande elever. Samtidigt visar OECD:s analyser att inte ett enda land som under de senaste tio åren har satsat stora summor på teknik i klassrummet har lyckats höja resultaten i något ämne. Faktum är att de elever som presterar bäst i Pisa-mätningarna är de som använder datorer minst.

  Kostnaden för utbildningsnämnden blir 44 mnkr under fyra år för att genomföra digitaliseringsstrategin, det anser vi att utbildningsförvaltningen får omprioritera inom sin befintliga budget när det gäller investering. Hur säkerställer Utb kompetensen bland lärarna när vi idag redan har svårt att rekrytera behöriga lärare?  Det finns för många frågetecken och vi anser att digitaliseringsstrategin är ogenomtänkt och därför deltog Sverigedemokraterna inte i beslutet.

  Skolan har ett tydligt uppdrag att främja elevers utveckling. De ska kunna läsa, skriva och räkna. Hacka får de göra på hemkunskapen eller fritiden.

  Stefan Olsson (SD)

  Läs som PDF här.

 • SD Landskrona årsmöte 24 februari

  Av Daniel Petersson den 26 februari, 2018
  0

  Lördagen den 24 februari  höll SD Landskrona årsmöte på Hotell Öresund. Dagen till ära var det ingen mindre än distriktsordförande Jörgen Grubb som lotsade kommunföreningen genom mötet. Under mötet redogjordes bl.a. den ekonomiska situationen och det parlamentariska läget. Under 2017 lämnade SD Landskrona bl.a. in sju motioner i kommunfullmäktige och hela 12 stycken interpellationer. För 11:e året i rad omvaldes ordförande Stefan Olsson och till vice, samt andre vice, ordförande valdes Daniel Engström och Tina Söderberg. Som ledamöter i styrelsen valdes Kristina Drwiega Magnusson, Ulf Carlsson, Kerstin Stein Sandell och Olov Stråmark. Till suppleanter valdes Lennart Nilsson och Mia Hagerman.

  Ordförande Stefan Olsson håller ställningarna innan insläpp.

  Det är fullt i salen när SD Landskrona håller årsmöte.

  Årsmötesordförande och distriktsordförande Jörgen Grubb lotsar kommunföreningen genom årsmötet.

  SD Landskronas ordförande Stefan Olsson talar inför de närvarande medlemmarna.

  Ordförande Stefan Olsson gratuleras till att än en gång blivit omvald.

  Årsmötesordförande Jörgen Grubb tackas.

 • Höj friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad

  Av Daniel Petersson den 19 februari, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Landskrona har motionerat om att höja friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad.

  Motionär är Stefan Olsson (SD)

   

  Höj friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad

  Landskrona växer och i takt med att befolkningen ökar, ökar också behovet av service. Staden behöver därför många nya engagerade medarbetare framöver, som vill bidra i arbetet med att utveckla Landskrona. Landskrona stad har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden och arbetar utifrån värdegrunden BRA; bemötande, resultat och ansvar. Staden vill tillvarata kompetenta och engagerade medarbetare som kan bidra och erbjuder därför olika förmåner, däribland ett friskvårdsbidrag på 1 000 kronor per år.

  Ohälsa är en allt större utmaning för dagens arbetsgivare. Kostnaderna är sjukskrivningar, ineffektivitet och sociala problem. Att aktivt arbeta med friskvård är lönsamt och ger tydliga och mätbara resultat. Men resultatet sträcker sig långt utanför arbetet, med bättre hälsa kommer också högre livskvalitet. Landskrona stad behöver personal som är frisk och trivs för att de ska göra ett gott arbete.

  Friskvårdsbidraget ifrån Landskrona stad till de anställda har inte hängt med i prisökningen. Det var länge sedan summan för friskvård beslutades om i Landskrona stad och i och med prisutveckling på friskvård behöver Landskrona stad höja friskvårdsbidraget. Personalvårdsförmåner såsom friskvård är skatte- och avgiftsfria.

  Förslag till beslut

  Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att

  – Friskvårdsbidraget för anställda inom Landskrona stad höjs till 1 500 kronor per år.

   

  Läs motionen som PDF här.