Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 4

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Otillåten andrahandsuthyrning

  Av Daniel Petersson den 16 november, 2017
  0

  Stefan Olsson (SD) Interpellerar om problemen med andrahandsuthyrning satt i system och vad det skapar för problem för kommunala verksamheter.
  Interpellationen är ställd till Kenneth Håkansson (-) som är styrelseordförande för AB Landskronahem tillika Landskrona Stadsutveckling AB.

  Otillåten andrahandsuthyrning

  Ställd till AB Landskronahems/Stadsutvecklingsbolagets styrelseordförande Kenneth
  Håkansson (-)

  Ett av landets största problem i dag är bostadsbristen, där den kategori som drabbas hårdast är
  landets unga. Sverige har i dag 300 000 aktivt sökande unga som kommer längre och längre från
  bostadsmarknaden. Detta får förödande konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i kommunen.

  Samtidigt kan vi se att en större andel av de som har ett lägenhetskontrakt, väljer att hyra ut sin
  lägenhet i andrahand, viket allt oftare görs otillåtet. Det finns i dag flera olika aktörer som
  förmedlar andrahandslägenheter, men andelen som väljer att andrahands uthyra sin lägenhet är
  fortfarande mycket större…

  Läs hela interpellationen här!

  Stefan Olsson (SD)

 • Raset i skolrankingen

  Av Daniel Petersson den 16 november, 2017
  0

  När Lärarförbundet presenterade sin årliga ranking mellan kommuner för 2017 kunde vi konstatera att
  Landskrona hamnade på en mindre smickrande plats 266 av 290. Med tanke på att utbildningsnämndens budget
  motsvarar en tredjedel av stadens samlade kostnader så är det tvunget att lyfta den här frågan i fullmäktige för debatt.
  Stefan Olsson (SD) har därför interpellerat Utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L)

  Raset i skolrankingen

  Ställd till utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L)

  Nyligen presenterade Lärarförbundet sin årliga rankinglista för Sveriges samtliga skolkommuner.
  Landskrona ligger där på en föga smickrande plats 266 av 290 kommuner, ett tapp på 64
  placeringar från en redan låg nivå.

  Lärarförbundet har 13 kriterier för att bedöma skolverksamheten i en kommun. Landskrona tappar
  mark på i princip alla.

  Med anledning av detta vill jag ställa några frågor till Utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth
  (L).

  – Hur kommenterar du övergripande Lärarförbundets ranking?

  Enligt Lärarförbundet är löneläget för skolpersonal uselt i Landskrona. Vi tappar där 147
  placeringar, från plats 65 till 212.

  – Anser du att lönen är en mindre betydelsefull fråga?

  Andelen elever med godkända betyg från åk 9 i samtliga ämnen har sjunkit rejält. Landskrona
  ligger nu på plats 163, ett väsentligt tapp från förra året.

  – Vad ämnar du göra för att bryta utvecklingen?

  De enligt Lärarförbundet viktigaste kriterierna för skolan är andelen lärare med pedagogisk
  utbildning och lärartätheten. På båda dessa punkter rasar Landskrona i rankingen.

  – Hur ska du komma till rätta med de problemen?

  Interpellationen som pdf.

  Stefan Olsson (SD)

 • Vad händer med cykelvägen från Munkebäck till Asmundtorp?

  Av Daniel Petersson den 16 november, 2017
  0

  Ett av de viktigaste uppdragen som politiker är att lyssna på våra medborgare och lyfta upp de frågor som berör dem i vardagen.
  Daniel Engström har i kontakt med munkebäcksbor därför interpellerat i frågan om säkerhet för cyklister mellan Munkebäck och Asmundtorp,
  interpellationen är ställd till Teknik- och servicenämndens ordförande Bo Lundgren (L).

  Vad händer med cykelvägen från Munkebäck till Asmundtorp?

  Som vi kunde läsa bl.a. i en lokaltidning för ett tag sedan så blir barnfamiljerna i Munkebäck allt
  fler. Men att ta sig drygt 1,5 km till Asmundtorp där skolan finns och bussen går, det medför
  onödiga trafikrisker. Med all rätt önskar Munkebäcksborna att kommunen skyndar på med sina
  planer för en cykelväg. Sanningen är att kommunen inte har hängt med när det gäller
  kommunikationerna till det växande bostadsområdet. Detta är beklagligt, anser jag. De boende i
  Munkebäck betalar skatt och har lika rätt som andra att få den service de ska ha, anser jag.

  När barn ska ta sig till den närbelägna Asmundtorps skola så oroas föräldrarna. Precis som
  föräldrarna säger så har grundskolebarnen skolskjuts, men det täcker inte alla behov. De som går i
  gymnasiet tvingas cykla på de här osäkra vägarna, och även mindre barn när inte skolskjutsen går.
  Från Munkebäck till Asmundtorp går det idag bara att ta sig på ett vis: först på den mindre
  Munkebäcksvägen, och sedan på den större, och mer trafikerade, Toftavägen. Trafikverket har på
  Toftavägen infört ett slags lösning genom att rita cykelbanor på den befintliga vägen. Man har
  markerat dessa med streckade linjer i kanten på körbanan i båda körriktningarna. På cykelbanorna
  ska även gångtrafiken få plats. Några barriärer mot biltrafiken finns det inte. Detta är inte en bra
  lösning, eftersom bilar vid möte tvingas köra på cykel/gångbanorna för att undvika kollision.
  Lösningar på det trafikproblemet har kommunens tjänstemän redan föreslagit: en gång- och
  cykelväg som finns med i stadens ”Översiktsplan 2030”. ”Munkebäcksstråket” kallas förbindelsen
  som föreslås följa Braån och gå upp mot samhället vid hembygdsgården. En rakare sträckning har
  föreslagits, varvid gc-stigen följer gamla vägbanken (Hansavägens fortsättning) och går över den
  svaga höjden mot Munkebäck. En positiv effekt med ett gc-stråk mot skolan och byns centrum är
  att skolbarn och andra får motion i vacker natur samt minskat bilberoende. Det tycker jag att vi ska
  unna dem som valt att bo nära naturen.

  Med hänvisning till ovanstående vill jag därför fråga Bo Lundgren (L)
  – När får denna problematik en lösning?
  – Vad kan, och tänker du göra för att påskynda skapandet av en säker gång-cykelväg som anges i
  ”Översiktsplan 2030”?
  – Anser du att det är viktigt att även byarna får den service de betalar skatt för?

  Interpellationen som pdf.

  Daniel Engström (SD)

 • Tiggeriförbud i Landskrona

  Av Daniel Petersson den 21 september, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Landskrona pressar Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) i frågan om lokalt tiggeriförbud.
  Vi har tidigare motionerat om att införa tiggeriförbud i de lokala ordningsstadgarna för Landskrona stad,
  motionen lämnades in 2015 och har varit under utredning sedan dess. När nu Vellinge har antagit lokala
  tiggeriförbud i sin egen ordningsstadga och kommer få frågan prövad av Länsstyrelsen, så menar vi i SD Landskrona
  att vår egen stad ska följa Vellinge och införa lokala tiggeriförbud i vår ordningsstadga.

  Stefan Olsson har interpellerat Torkild Strandberg (L) om just tiggeriförbud i Landskrona,
  Interpellationen debatteras den 25 September.

  Tiggeriförbud i Landskrona

  Landskrona utmärker sig negativt i många avseenden. Förutom allmän social oro, hög arbetslöshet,
  bidragsberoende, utanförskapsområden, bristande integration, utbredd kriminalitet, bilbränder,
  skjutningar och nattliga sprängningar, samtidigt har vi även det utbredda tiggeriet som många
  gånger är organiserat. Ett tiggeri som enkelt hade kunnat undvikas om bara den politiska viljan
  hade funnits. Detta för att nästan samtliga tiggare utgörs av gruppen s.k. hemlösa EU-migranter.
  Med andra ord medborgare med hem i annat EU-land som genom sitt agerande missbrukar EU:s
  fria rörlighet. Det brukar heta i debatten att man inte kan förbjuda fattigdom, men man kan
  förbjuda tiggeri som bedrivs av personer med hem i annat EU-land. Detta har man framgångsrikt
  har gjort i vårt grannland Danmark, och i Rumänien där många tiggare kommer ifrån, är det
  förbjudet att tigga.

  Att låta tiggeri vara lagligt är att låta dessa personer förstärka sin position som
  utsatta människor. Så länge dessa personer kan klara sig på de knappa summor de får in till följd av
  tiggeri kommer de fortsatt befinna sig i denna position, likaså kommer deras barn. Personerna
  hamnar i en ond spiral som endast kan brytas av att krav ställs på denna grupp människor. Vellinge
  vill nu införa ett kommunalt tiggeri- och campingförbud utanför offentliga och kommersiella lokaler
  eftersom lagstiftningen inte är glasklar. Och om den planerade ändringen av den lokala
  ordningsstadgan skulle stoppas av länsstyrelsen är kommunens M-ledare Carina Wutzler beredd
  att gå vidare till domstol. Sverigedemokraterna lämnade 2015 in en motion med rubriken ” Inför
  lokala ordningsföreskrifter för att motverka organiserat tiggeri.” Den är nu efter två år fortfarande
  under utredning. Sverigedemokraterna menar att vi bör följa Vellinges exempel och även här införa
  ett tiggeriförbud, samt att detta förbud följs upp med åtgärder för de personer som tigger.

  Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L)

  – Kommer du, i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, likt Vellinge, arbeta för att införa ett
  kommunalt tiggeriförbud i Landskrona stad?

  Interpellationen som PDF

  Stefan Olsson (SD)

 • Inför gratis parkering med P-skiva

  Av Daniel Petersson den 21 september, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Landskrona motionerar för att förbättra parkeringssituationen i staden.
  Utöver de parkeringsplatser och andra lösningar vi är med om att ta fram och besluta om så
  måste mer göras. Olov Stråmark (SD) och Lars Ekvall (SD) föreslår att vi ska införa P-skiva på alla
  stadsägda parkeringsplatser, för att få ett bättre genomflöde i trafik och tillgängliga parkeringsplatser.

  Inför gratis parkering med P-skiva

  För att få ett bra affärsklimat krävs en stor besöksfrekvens. Hela tiden utsätts staden för
  konkurrens från omgivande köpcentren som Center Syd, Väla m.fl. samt en alltmer ökande
  näthandel. Det finns två vägar att gå, den ena är att acceptera den hårda konkurrensen och med tiden självdö
  eller så försöker man vända utvecklingen och få ett blomstrande centrum med en god handel.

  Att införa p-skivan som lockbete är en enkel åtgärd för att försöka locka köparna att välja
  centrumhandeln i Landskrona istället för att handla i köpcentren. Givetvis är inte p-skivan lösningen på en
  alltför låg besöksfrekvens, men det kan vara ett första steg till att locka fler att välja handel i Landskrona.
  P-skivan har med framgång införts i en rad kommuner bl.a. Trelleborgs kommun, Kävlinge
  kommun m.fl. och med tanke på Kävlinge med närheten av Center Syd hade troligen många
  affärsrörelser inte överlevt utan p-skivan.

  ”För varje företag som öppnar/startar i Landskrona är det en framgång,
  för varje företag som tvingas lägga ner och stänga är det ett nederlag.”

  Med hänvisning till ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna:

  – Att Teknik och Serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för att införa p-skivan inom Landskrona stad,
  samt kostnaden för ett eventuellt införande av p-skiva.

  – Att Teknik o Serviceförvaltningen redogör för den årliga intäkten för dagens system med pautomater.

  Motionen som PDF

  Olov Stråmark (SD)