Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 3

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • EU-föreläsning med Peter ”Nalle” Lundgren

  Av danielengstrom den 13 maj, 2019
  0

  Söndagen den 12 maj gästades SD Landskrona av SDs EU-parlamentariker Peter ”Nalle” Lundgren.

  Peter höll de närvarande en föreläsning om EU-parlamentet på Hotell Öresund.

  Peter är även partiets toppnamn inför EU-valet och har  suttit en mandatperiod i EU. Peter trollband åhörarna när han berättade om hur det fungerar i parlamentet och om hur han och Kristina Winberg  jobbat i 5 år.

  De närvarande tyckte det var en mycket intressant föreläsning från en mycket duktigt parlamentariker.

  Peter ”Nalle” Lundgren håller en föreläsning om EU inför SD Landskronas medlemmar.

  Peter ”Nalle” Lundgren och SD Landskronas ordförande Stefan Olsson poserar med en gåva från SD Landskrona.

 • Yrkande gällande ställningstagande kring IS-återvändare

  Av danielengstrom den 12 april, 2019
  0

  SD Landskrona har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande, där vi efterfrågar ett ställningstagande kring det faktum att Landskrona stad är en av 41 kommuner som har återvändare från IS. Vi vill att Landskrona stad tillskriver regeringen om ansvaret ligger på staten och inte på kommunerna.

  Ställningstagande kring IS-återvändare

  IS-resenärer har börjat återvända till Sverige. I dagarna har debatten tagit fart på allvar.
  Hur Sverige ska hantera denna situation borde ha klargjorts för länge sedan.

  Enligt Kommunallagen ska kommuner ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Sverigedemokraterna menar att frågan om återvändande IS-terrorister nu dessvärre, är av allmänt intresse och har anknytning till Landskrona stads område och våra invånare. Enligt Säpo har tolv kända män som är IS-återvändare återvänt till Sydsverige sedan 2012, varav minst en har återvänt till Landskrona. Landskrona är en av 41 svenska kommuner som måste förbereda sig på en situation med ett ökat antal IS-återvändare. Landskrona stad kommer inom kort att bjudas in till ett möte med Center mot våldsbejakande extremism (CVE) för att diskutera gemensamma strategier.

  Den 14 mars uppmärksammades det i media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi kommunpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS-terrorister återvänder till Sverige. Då det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige, måste vi påverka riksdagen och regeringen.

  Landskrona stad bör därför tillskriva regeringen i frågan. Vi bör påtala att hanteringen av återvändande IS-terrorister ytterst är ett statligt ansvar. Det är inte rimligt att landets kommuner med sina begränsade förutsättningar ska hantera människor som gjort sig skyldiga till fruktansvärda brott. Detta måste åvila staten.

  Därför föreslår vi att Landskrona stad snarast tillskriver regeringen angående statens ansvar för återvändande IS-terrorister.

  Läs yrkandet som PDF här.

 • Interpellation om IS-återvändare

  Av danielengstrom den 12 april, 2019
  0

  SD Landskrona har lämnat in en interpellation till Individ- och familjenämndens ordförande, Torbjörn Brorsson (M) gällande IS-återvändare.

  Delgivning av information om återvändande IS-terrorister

  Stockholm stad har nyligen startat ett nytt samarbete för att kunna lagföra fler IS-återvändare. Tanken är att kommunen i större utsträckning ska hjälpa polis och åklagare genom att utreda personer som är folkbokförda i kommunen och har rest till utlandet för att stödja IS. Stockholm stads stöd består av att socialförvaltningen blir skyldig att lämna ut information till polis och åklagare när det kan finnas misstankar om krigsförbrytelser mot personer.

  Även Landskrona är en stad som IS-återvändare kommer tillbaka till. Det är viktigt att Individ- och familjeförvaltningen delar med sig av den information som man har om IS-terrorister, till polis och åklagare och att det skapas en rutin omkring detta. Framöver är det även viktigt att nämnden har uppsikt över Individ- och familjeförvaltningens arbete med återvändande IS-terrorister. Därför borde nämnden tillhandahållas en kort rapport om arbetet med återvändande IS-terrorister vid varje nämndsmöte.

  Nämndens förtroendevalda förväntas att vara insatta i denna fråga och kommer få frågor från allmänheten som är mycket oroade kring denna fråga. Därmed är det viktigt att det sker ständig rapportering till nämnden angående denna fråga.

  Med anledning av ovanstående vill jag därför ställa följande frågor till Torbjörn Brorsson (M).

  – Har Individ- och familjeförvaltningen implementerat ovannämnda arbetssätt som Stockholm stad sedan tidigare? Om inte, är du beredd att titta på hur Stockholms stad arbetar med delgivning av information till polis och åklagare?

  – Kommer Du att jobba för att Individ- och familjeförvaltningen sammanställer en rapport om hur arbetet fortlöper med återvändande IS-terrorister inför varje nämndsmöte med Individ- och familjenämnden.

  – Hur ser Du på det faktum att Landskrona stad har återvändande terrorister som rör sig fritt i Landskrona?

  Läs interpellationen som PDF här.

 • Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna i Utbildningsnämnden

  Av danielengstrom den 25 mars, 2019
  0

  Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in ett Särskilt yttrande i Utbildningsnämnden gällande Jonas Esbjörnsson (S) motion ”Tillsätt skolkommission för Landskrona”.

  Det särskilda yttrande kan läsas här.

 • Motion om språkkrav

  Av danielengstrom den 25 februari, 2019
  0

  SD Landskrona har lämnat in en motion om språkkrav.

  Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen

  Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom äldreomsorgen men då måste också språkkunskaperna i svenska räcka till.

  Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en risk för att brukaren inte får den vård hon/han behöver. Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att allvarliga misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan. Dessutom riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan brukare och personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i sin tur ökar risken för ökad arbetsbelastning för personalen med utbrändhet och sjukskrivningar som följd.

  Det råder brist på personal inom äldreomsorgen och personalbehovet kommer att öka då andelen äldre i befolkningen också ökar. Landskrona Stad och Omsorgsförvaltningen ska vara en attraktiv och integrationsskapande arbetsgivare. För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med utländsk bakgrund bör specifika språkkrav genom ett obligatoriskt språktest enligt Socialstyrelsens rekommendationer genomföras. Förslag om hur staden kan hjälpa de personer med bristfälliga kunskaper i svenska men som vill arbeta inom omsorgen, bör tas fram tillsammans med Utbildningsförvaltningen. Även den personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men som anser sig ha otillräckliga språkkunskaper i svenska bör få tillgång till ett språklyft, på betald arbetstid.

  Vid nyrekrytering av personal inom äldreomsorgen ska det klart framgå, genom ett språktest, att kunskaperna i svenska ska motsvara den nivå som Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen. Det innebär godkänd kurs i Svenska 1 inom gymnasiegemensamma programmet eller Svenska 1 som andraspråk eller motsvarande utbildning. Ett språktest som visar på kunskaper i svenska motsvarande som lägst nivå-D på SFI, kan dock vara tillräckligt för arbete som vårdbiträde inom äldreomsorgen.

  Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att – ge Omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med Utbildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i äldreomsorgen.

  Att – ge Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns.

  Kerstin Stein Sandell (SD)               

  Britta Hellström (SD)          

  Daniel Petersson (SD)

  Läs motionen som PDF här.