Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 2

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Interpellation om IS-återvändare

  Av danielengstrom den 12 april, 2019
  0

  SD Landskrona har lämnat in en interpellation till Individ- och familjenämndens ordförande, Torbjörn Brorsson (M) gällande IS-återvändare.

  Delgivning av information om återvändande IS-terrorister

  Stockholm stad har nyligen startat ett nytt samarbete för att kunna lagföra fler IS-återvändare. Tanken är att kommunen i större utsträckning ska hjälpa polis och åklagare genom att utreda personer som är folkbokförda i kommunen och har rest till utlandet för att stödja IS. Stockholm stads stöd består av att socialförvaltningen blir skyldig att lämna ut information till polis och åklagare när det kan finnas misstankar om krigsförbrytelser mot personer.

  Även Landskrona är en stad som IS-återvändare kommer tillbaka till. Det är viktigt att Individ- och familjeförvaltningen delar med sig av den information som man har om IS-terrorister, till polis och åklagare och att det skapas en rutin omkring detta. Framöver är det även viktigt att nämnden har uppsikt över Individ- och familjeförvaltningens arbete med återvändande IS-terrorister. Därför borde nämnden tillhandahållas en kort rapport om arbetet med återvändande IS-terrorister vid varje nämndsmöte.

  Nämndens förtroendevalda förväntas att vara insatta i denna fråga och kommer få frågor från allmänheten som är mycket oroade kring denna fråga. Därmed är det viktigt att det sker ständig rapportering till nämnden angående denna fråga.

  Med anledning av ovanstående vill jag därför ställa följande frågor till Torbjörn Brorsson (M).

  – Har Individ- och familjeförvaltningen implementerat ovannämnda arbetssätt som Stockholm stad sedan tidigare? Om inte, är du beredd att titta på hur Stockholms stad arbetar med delgivning av information till polis och åklagare?

  – Kommer Du att jobba för att Individ- och familjeförvaltningen sammanställer en rapport om hur arbetet fortlöper med återvändande IS-terrorister inför varje nämndsmöte med Individ- och familjenämnden.

  – Hur ser Du på det faktum att Landskrona stad har återvändande terrorister som rör sig fritt i Landskrona?

  Läs interpellationen som PDF här.

 • Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna i Utbildningsnämnden

  Av danielengstrom den 25 mars, 2019
  0

  Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in ett Särskilt yttrande i Utbildningsnämnden gällande Jonas Esbjörnsson (S) motion ”Tillsätt skolkommission för Landskrona”.

  Det särskilda yttrande kan läsas här.

 • Motion om språkkrav

  Av danielengstrom den 25 februari, 2019
  0

  SD Landskrona har lämnat in en motion om språkkrav.

  Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen

  Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom äldreomsorgen men då måste också språkkunskaperna i svenska räcka till.

  Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en risk för att brukaren inte får den vård hon/han behöver. Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att allvarliga misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan. Dessutom riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan brukare och personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i sin tur ökar risken för ökad arbetsbelastning för personalen med utbrändhet och sjukskrivningar som följd.

  Det råder brist på personal inom äldreomsorgen och personalbehovet kommer att öka då andelen äldre i befolkningen också ökar. Landskrona Stad och Omsorgsförvaltningen ska vara en attraktiv och integrationsskapande arbetsgivare. För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med utländsk bakgrund bör specifika språkkrav genom ett obligatoriskt språktest enligt Socialstyrelsens rekommendationer genomföras. Förslag om hur staden kan hjälpa de personer med bristfälliga kunskaper i svenska men som vill arbeta inom omsorgen, bör tas fram tillsammans med Utbildningsförvaltningen. Även den personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men som anser sig ha otillräckliga språkkunskaper i svenska bör få tillgång till ett språklyft, på betald arbetstid.

  Vid nyrekrytering av personal inom äldreomsorgen ska det klart framgå, genom ett språktest, att kunskaperna i svenska ska motsvara den nivå som Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen. Det innebär godkänd kurs i Svenska 1 inom gymnasiegemensamma programmet eller Svenska 1 som andraspråk eller motsvarande utbildning. Ett språktest som visar på kunskaper i svenska motsvarande som lägst nivå-D på SFI, kan dock vara tillräckligt för arbete som vårdbiträde inom äldreomsorgen.

  Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att – ge Omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med Utbildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i äldreomsorgen.

  Att – ge Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns.

  Kerstin Stein Sandell (SD)               

  Britta Hellström (SD)          

  Daniel Petersson (SD)

  Läs motionen som PDF här.

 • SD Landskrona årsmöte 9 februari

  Av danielengstrom den 10 februari, 2019
  0

  Lördagen den 9 februari höll SD Landskrona årsmöte på nya Hotell Öresund Conference and Spa. Distriktsordförande Jörgen Grubb valdes till mötesordförande och lotsade kommunföreningen genom mötet. Under mötet redogjordes bl.a. en återblick av valet, den ekonomiska situationen och det parlamentariska läget. För 13:e året i rad valdes Stefan Olsson till ordförande. Till vice, samt andre vice, ordförande omvaldes Daniel Engström och Tina Söderberg. Som ledamöter i styrelsen valdes Kristina Drwiega Magnusson, Kerstin Stein Sandell och Olov Stråmark. Till suppleanter valdes Stefan Pålsson och Pia Törncrantz.

   

  Många var närvarande under årsmöte.

  Årsmötesordförande var ingen mindre än distrikt Skånes ordförande, Jörgen Grubb.

  Ordförande Stefan Olsson redogör verksamhetsberättelsen för intresserade medlemmar.

  Den nyvalda styrelsen.

   

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte 9 februari 2019

  Av danielengstrom den 10 januari, 2019
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: