Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 138

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Byggnadsnämnden

  Av admin den 30 oktober, 2007
  0
  0

  Det var ett snabbt nämndsmöte, men ett viktigt beslut togs när det gäller skolpaviljonger i Glumslöv.
  Då den nya skolan inte räknas med att bli klar förrän omkring 4-5 år så skall det byggas två st villor som skall vara klara till vårterminen,dessa villor skall sedan säljas till privatpersoner när vi inte behöver dom mera.
  Vi i SD tyckte att det var ett bra förslag då det tydligen är många barnfamiljer som flyttar till Glumslöv skulle det bli flera barn så är det plats att bygga flera villor (4 st)

 • Sänka KSAU arvodena –

  Av admin den 21 oktober, 2007
  0
  0

  • Sänka KSAU arvodena – 50 % = 100 000 Kr
  • Reducera anslaget i KS internbudget till näringslivet – 50 % = 4,75 Mkr
 • Sverigedemokraternas budgetförslag för 2008

  Av admin den 21 oktober, 2007
  0
  0

  Ekonomisk hushållning
  Sverigedemokraternas ambition är att Landskrona genom god hushållning med de ekonomiska medlen och långsiktig planering kan förbättra kommunens ekonomi och samtidigt ge bra service till Landskronaborna. Skattemedlen skall användas på bästa möjliga ansvarsfulla sätt där medborgarna får tillbaka en så stor del som möjligt genom god kommunal service. Därför anser vi att kommunen under varje konjunkturcykel skall ha ett överskottsmål på i genomsnitt 2%.

  Sverigedemokraterna är öppna för olika lösningar som kan förbättra tillgängligheten och kvalitén på kommunala tjänster – oavsett om dessa är i offentlig eller privat regi. Fokus bör ligga på resultat, inte medel. Landskrona står idag inför stora utmaningar men också stora möjligheter. En god tillväxt den senaste tiden har bäddat för ekonomisk utveckling och välfärd. Dock har denna potential inte tillvaratagits fullt ut. Alltför mycket resurser har istället gått till ett fåtal individers intressen, istället för Landskronabornas.

  Ett tryggare Landskrona
  Det övergripande målet med Sverigedemokraternas politik är att skapa ett välmående samhälle – ett folkhem – präglat av trygghet, omtanke och tradition. Vi strävar efter ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle, där alla medborgare är lika inför lagen och har möjlighet att påverka och att känna trygghet, såväl fysiskt som socialt.

  Alla behöver vi trygghet, i vårt liv och i vår identitet. Sverigedemokraterna hoppas och tror att Landskrona åter kan bli en trygg stad att leva i. Utan trygghet finns ingen frihet värd namnet.

  Gemenskap föder trygghet
  Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, omtanken och därmed också tryggheten till stora delar beror av identifikationen och känslan av samhörighet. Vi människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. Sverigedemokraterna vill verka för att de invandrare som har kommit till Landskrona och Sverige skall anpassa sig till det svenska samhället istället för tvärtom. Verkligheten visar att ett tryggt och välmående Landskrona inte går att förena med ett mångkulturellt Landskrona. Vi måste välja, och för oss Sverigedemokrater är valet enkelt. Försöken att omvandla Landskrona till en mångkulturell stad har lett till en ökning av motsättningar, kriminalitet, otrygghet och sociala och ekonomiska problem.

  Sverigedemokraterna ser det som sin främsta uppgift att vända denna negativa utveckling.

  Barn och ungdomar
  Den socialdemokratiska skolpolitiken har misslyckats i grunden. Alldeles för många elever går ut grundskolan utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall ohållbar. Våld, mobbning, sexuella trakasserier, etniska motsättningar och förstörelse har fått en oacceptabelt stor utbredning

  Problemen är på många sätt intimt sammankopplade med kommunens och landets huvudlösa invandrings- och integrationspolitik. Det ständiga inflödet av nya elever med bristande förkunskaper och språksvårigheter är resurskrävande och skapar osäkerhet inom skolsystemet.
  De sociala och ekonomiska problem som den alltför omfattande invandringen och bristen på assimilation skapar i samhället i stort påverkar givetvis också skolan.

  Våra ungdomar måste kunna gå till skolan utan rädsla och oro och lärarna måste ges fler verktyg för att kunna upprätthålla ordningen.
  En jourskola bör snarast inrättas där elever som stökar och mobbar andra elever kan placeras. Klassmorfarsystemet bör vidareutvecklas för att få fler vuxna resurser i skolan och öka respekten mellan generationerna.

  Våra barns framtida hälsa påverkas starkt av vilka motionsvanor de skaffar sig i unga år.
  I detta ligger också en mycket stor ekonomisk potential då framtida vårdbehov till följd av människors svaga fysik reduceras. Nerdragningar inom skolgymnastiken och försämrade kostvanor riskerar att leda till förödande effekter för folkhälsan. Vi vill därför verka för, i linje med det så kallad Bunkefloprojektet, att samtliga barn i årskurs ett till fyra i Landskrona kommun ges schemalagd motion varje dag.

  Centralt inom alla former av barnomsorg måste vara att barngrupperna ska vara så små som möjligt och att föräldrarna skall erbjudas ett betydande inflytande.

  Sverigedemokraterna vill avveckla hemspråksstödet i skolan, då vi befarar att verksamheten försvårar integrationen och då vetenskapliga rön från bland annat Danmark visat att den är så gott som verkningslös. Vi vill också att kommunstyrelsen tillskriver regeringen med en begäran om att Landskrona skall få bli försökskommun för slopad hemspråksundervisning.

  Vård och omsorg
  De äldre kommuninvånare som varit med om att bygga upp vår välfärd och som i hela sina liv arbetat och tagit hand om de yngre generationerna förtjänar att få åldras med värdighet. Tyvärr tvingas många äldre idag leva i ensamhet och otrygghet. Alldeles för många äldre utsätts för brottlighet eller försummelse. Personalen inom hemtjänsten och äldreomsorgen är för få, vilket gör att man inte hinner med den sociala samvaron och annat som många äldre är i stort behov av.

  En trygg och värdig ålderdom måste bli en självklarhet. Därför bör en kommunal äldreombudsman inrättas som bevakar de äldres rättigheter och den brottslighet som idag riktas mot våra äldre medborgare måste till varje pris motverkas samtidigt som omhändertagandet av offren för dessa illdåd måste förbättras. Avgiften för trygghetslarm bör slopas eftersom vi inte anser att äldres trygghet skall vara en fråga om ekonomi utan en självklarhet för de som väljer att bo kvar hemma.

  I syfte att försöka höja livskvalitén för kommunens gamla och för att avlasta den många gånger överbelastade personalen inom äldrevården och hemtjänsten bör även ett försöksprojekt med rekrytering och utbildning av oavlönade omsorgsvolontärer inrättas. Tanken med detta är att förmå Landskronabor att på frivillig basis hjälpa till i omsorgen om de gamla genom att till exempel ta med dem på promenader och utflykter eller bara ta sig tid att samtala med dem, vilket personalen många gånger inte hinner.

  Arbete och integration
  Landskrona har tagit emot alltför många invandrare på alltför för kort tid, och endast en bråkdel har varit personer med reellt skyddsbehov. Detta har orsakat enorma ekonomiska, sociala och kulturella problem i vår stad. Problem som idag påverkar nästan varje samhällsområde i negativ riktning. Den oansvariga och kravlösa svenska integrations- och invandringspolitiken har gett upphov till segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. Den mångkulturella samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot Landskronas framtid och den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.

  Utgångspunkten för kommuner som skall ta emot flyktingar måste vara att det finns möjlighet till försörjning, bostad och bra skolgång. Vi anser inte att Landskrona i dagsläget lever upp till dessa krav. Därför måste fler kommuner ta ansvar. Vi vill därför att Landskrona kommun uppvaktar regeringen för att avskaffa ebo och införa försörjningskrav för anhöriginvandrare samt att Landskrona kommun utfärdar ett tillfälligt flyktingstopp som även gäller ensamkommande flyktingbarn, tills Landskronas situation blivit bättre och förutsättningarna för ett värdigt mottagande finns.

  Vi menar att ansvaret för anpassningen till det svenska samhället till största delen skall vila på individen själv och att en stor del av de kommunala integrationsinsatserna och alla verksamheter som syftar till att befrämja den konfliktskapande mångkulturella samhällsordningen därmed kan slopas. De stora resurser som på sätt skulle frigöras vill vi använda till att finansiera våra förslag om ökad brottsbekämpning och förstärkta resurser till kärnverksamheterna.

  Kultur och fritid
  Att Landskronaborna skall ha ett brett utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter är en självklarhet för oss Sverigedemokrater. Det finns dock ingen anledning att understödja invandrarföreningar med skattemedel, då dessa föreningar bara kan förstärka utanförskap och försvåra integrationen. Invandrares intressen kan och bör kanaliseras genom alla de övriga ideella föreningar som redan finns.

  Brottsbekämpning
  Brottsligheten i staden liknar ingenting som vi tidigare sett och utgör ett allvarligt hot mot alla kommuninvånares trygghet. Många av de åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik, fler poliser med ökade befogenheter och skärpta lagar, men i avvaktan på en sundare regering vill Sverigedemokraterna göra allt vi kan för att tvinga tillbaka brottsligheten i kommunen genom att få ut fler patrullerande poliser på gatorna, anlita stadsvakter för att stävja och förhindra brottslighet och ge det brottsförebyggande arbetet ännu högre prioritet.

  Våra yrkanden
  Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

  – att uppdra åt BUN att återkomma med förslag om att utöka klassmorfar -verksamheten i Landskronaskolorna.

  – att uppdra åt BUN att återkomma med förslag om att samtliga barn i årskurs ett till fyra i Landskrona kommun ges schemalagd motion varje dag i enlighet med det så kallade Bunkefloprojektet.

  – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att även svenskfientliga attityder skall belysas och motarbetas i Landskronas skolor på ett tydligare sätt än idag.

  – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att avgiften för trygghetslarm för äldre avskaffas.

  – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att ett försöksprojekt, med uppgift att rekrytera och utbilda oavlönade omsorgsvolontärer i syfte att höja livskvalitén för kommunens gamla och avlasta personalen inom äldreomsorgen, inrättas.

  – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att en verksamhet med syfte att förebygga brott mot äldre samt att ge ökat stöd till äldre brottsoffer inrättas i kommunen.

  – att uppmana Landskronahem AB att medverka till att det bildas bostadsrättsföreningar
  av de hyresgäster som i dag hyr sin bostad och att sälja fastigheterna i beståndet till dessa.

  – att uppdra åt Omsorgsnämnden att återkomma med förslag om hur antalet olika anställda som besöker varje brukare inom hemtjänsten skall kunna minskas.

  – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunal verksamhet som syftar till att befrämja den mångkulturella samhällsutvecklingen skall avvecklas.

  – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen utökar och vidareutvecklar verksamheten samt inför ett kommunalt återvandringsbidrag som syftar till att stimulera invandrare utan skyddsbehov att frivilligt återvända till sina hemländer.

  – att Landskrona kommun utfärdar ett tillfälligt flyktingstopp som även gäller ensamkommande flyktingbarn.

  – att det brottsförebyggande arbetet tillförs större resurser.

  – att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att anställa stadsvakter som patrullerar i Landskrona och att undersöka möjligheten att utbilda de ”blåjackor” som förlorar sina uppdrag som plusjobbare, till stadsvakter.

  – att Landskrona kommun säger upp avtalen med Folketshusföreningarna.

  – att Landskrona kommun tar fram en handlingsplan för att påbörja försäljning av anläggningstillgångar.

  – att uppdra år Kommunstyrelsen att utreda möjligheten för försäljning av stugbyn till privata intressenter.

  – att utarbeta en handlingsplan mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar & för hantering av hot mot förtroendevalda.

  – att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en översyn över nämndsarvodena samt att återkomma med ett förslag över rättvisare arvoderingar.

  – att Landskrona kommun skapar möjligheter tillsammans med näringslivet för någon form av yrkes – verkstadsskola för både yngre och äldre, där praktik och teori varvas.

  – att uppdra åt Kommunstyrelsen att se över möjligheten att inrätta en särskild enhet för barn mellan 9-12 år i brottsförebyggande syfte.

  – att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över förvaltningarnas organisation för att effektivisera arbetet.


  Besparingar:

  • Sänka KSAU arvodena – 50 % = 100 000 Kr
  • Reducera anslaget i KS internbudget till näringslivet – 50 % = 4,75 Mkr

  Totala besparingar enligt förslag = 4,85 Mkr


  Anslag:

  • Omsorgsnämnden: Brottsförebyggande och stödverksamhet till äldre brottsoffer = 1,0 Mkr
  • BUN: Brottsförebyggande/uppsökande verksamhet för barn mellan 9-12 år = 0,6 Mkr
  • Omsorgsnämnden: Avvecklande av avgiften för trygghetslarm = 0,6 Mkr
  • Räddningsnämnden: Påbörjande av dykverksamheten = 1,2 Mkr
  • Fritid & kultur nämnden: Utökad ram = 0,5 Mkr
  • VUX: Utökad ram i syfte att lösa hemlösas situation = 0,6 Mkr
  • Omsorgsnämnden: Införande av äldreombudsman = 350 000 Kr

  Totalt ökade anslag enligt förslag = 4,85 Mkr

 • Rapport från tekniska och trafiknämnden

  Av admin den 21 oktober, 2007
  0
  0

  Här kommer en liten rapport från gruppledaren i tekniska/trafiknämnden den 16/10:

  Tekniska Nämnden:
  Vi i SD avstod att ta del av beslutet ang. bullervallar utmed motorvägen vid Saxtorpskogen.
  Orsaken till att vi avstod är att det är vägverkets vallar, så vi anser att dom skall själva stå för underhållet enligt ett avtal med vägverket så skulle det ge en underhållskostnad på 15000 /år och det är ju inte så stora pengar men en reinvestering efter 30 år en kostnad på 500000kr.

  Trafiknämnden.
  Reservation ang. PRH(handikapparkering)
  Vi i SD reserverade oss angående H-tillstånd då vi anser oss som lekmän och inte skall sätta oss över läkareutlåtanden. Vi efterlyser en oberoende person med kompetens att avgöra sådana ärenden.

  Som det är nu har ett ärende gått så långt att nämnden är JO anmäld, vi i SD tycker att nu får det vara nog, det hör till saken att vederbörande haft tillstånd i 25 år och har inte blivit bättre, utan tvärtom sämre enligt läkareutlåtandet (som vi kan tyda det) men så tolkar tydligen inte sossarna och treklövern fallet.

 • Rapport från räddningsnämnden

  Av admin den 21 oktober, 2007
  0
  0

  Här kommer lite information från vår gruppledare om vad som hände i räddningsnämnden den 16/10

  Mötet började med en liten uppvisning om hur rökdykare arbetar och också en fingerad trafikolycka, där vi fick se hur brandmännen går tillväga för att ta ut en skadad person så försiktigt som möjligt.

  Mötet blev annars en ganska lugn ”tillställning”. Vi fick information om Räddningsnämndens hemsida och också information om det nya kommunikationssystemet ”Rakel”.

  Men det allra viktigaste under mötet var frågan angående ambulanstätheten i Landskrona. Det har ju uppmärksammats genom insändare i lokaltidningen, att vid SOS-larm, så har personer som ringt fått beskedet att inga ambulanser finns att tillgå. Räddningsnämnden vill nu diskutera problemet angående för få ambulanser, med Region Skåne.
  Ett möte kommer att äga rum den 13 november, då Rolf Ohlander kommer att deltaga, liksom en representant från varje parti i Region Skåne. Det här är ju en högprioriterad fråga så förhoppningsvis kommer Räddningsnämnden att få gehör för sina krav om bättre ambulanstäthet.