Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona | Sida 137

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Sverigedemokraternas styrelse i Landskrona

  Av admin den 17 juni, 2006
  0
  0

  styrelsen SD-landskrona

  Bakre Raden fr.v.

  • Thord Lindblom (Ordförande)
  • Göran Lundh (Suppleant)
  • Rolf Jönsson (Andra vice ordförande)
  • Gert Nevhagen (Ledamot)
  • Svenny Håkansson (Förste vice ordförande)

  Främre faden fr.v.

  • Kristina Drwiega Magnusson (Kassör)
  • Annelie Thörnqvist Nilsson (Sekreterare)

  Ej med på bild:

  • Stig Ask (Ledamot)
  • Magnus Reimer (Ledamot)
  • Roger Bengtsson (Suppleant)
 • Vi vänder problem mot möjligheter!

  Av admin den 13 juni, 2006
  0
  0
  • Krisen för välfärden
   – Minska den ökande arbetslösheten

  • Otryggheten är ett stort hot i samhället
   – Alla skall känna trygghet

  • Krisen inom äldreomsorgen
   – Vård och omsorg efter eget val

  • Invandringspolitiken och integrationskostnader skenar
   – Restriktiv invandring, mindre utgifter

  • Elever som lämnar skolan uppnår ej målen
   – Lära för livet i Landskrona

  • Kommunens industrimark får inte vara tom
   – Rätt projekt och rätt boende

  • En otrygg familjesituation
   – Familjen är hjärtats fosterland

  • Handikappade och funktionshindrade diskrimineras
   – Hjälp åt dem behövande

  • Landskrona Centrum behöver återuppväckas
   – Ett rikt affärsliv bidrar till en levande stad

  Med vår politik och rätt politisk ledning
  finns det möjligheter till att lyckas!

  Vår Vision
  Vår målsättning är att Landskrona skall bli en kommun som ger möjligheter
  för företag och företagande, En trygg kommun med en polisstation som är öppen dygnet runt som ger landskronaborna den trygghet som de förtjänar.
  Samarbetet på regional nivå skall stärkas, även över Öresund, vilket gynnar alla Arbetssökande.
  Äldre ska ses som en resurs som kan tas till vara på.
  Landskrona ska präglas av trygghet, omtanke och tradition.
  Invandrare som kommer hit ska anpassa sig till det svenska samhället.

  Arbetslösheten ökar
  Att arbetslösheten ökar tycker inte vi är så konstigt i dagens samhälle.
  I stället för att underlätta för företagandet , så upplever många det som ett stort hinder med alla regler som är krångliga, istället för att göra det lättare för att starta nya företag. Man importerar dessutom arbetslöshet genom invandring som inte är måttlig. Inget land av Sveriges blygsamma format kan ta emot hundratusentals människor från andra länder under några decennier och ikläda sig rollen som huvudsaklig försörjare, utan att det får svåra konsekvenser för den egna nationen.
  Det finns en brist på ödmjukhet i detta; se vi är hyggligare än andra.
  Vi gör något som inte andra gör.
  Vi är bättre.

  Alla skall känna trygghet
  Vi i Sverigedemokraterna vågar och vill ta tag i problemen. Rättsamhällets primära uppgift är att skydda medborgarna från brott och brottslingar. Ingen skall behöva oroa sig för att utsättas för brott eller kränkningar. Genom satsningar på fler poliser och effektivare åtgärder mot brottslingar samt tydligare reaktioner mot förstagångsförbrytare tror vi oss kunna vända den negativa trenden. Förebyggande insatser i skolorna i syfte att minska våld, narkotikaanvändning och mobbning för ungdomar på glid är en viktig del i att minska otryggheten, brottsligheten och de samhällskostnader detta innebär. Poliser ska alltid finnas tillgängliga på de tider brott begås. Även om flertalet poliser beslutas nationellt är det inte minst viktigt att framhålla vikten av trygghet också lokalt. I Landskrona måste polisen få ökade resurser i en strävan att skapa ett tryggt Landskrona.
  Att anlita privata vaktbolag är ett komplement till det detta men aldrig en långsiktig lösning.

  Vård och omsorg efter eget val
  Att åldras är en naturlig del av livet. Sverigedemokraterna tror på småskalighet och möjligheten att genom samhällets försorg få bo så nära som möjligt sin tidigare hemvist när den äldre inte ej ser det möjligt att klara sig själv i det egna hemmet. Detta ser vi som viktiga förutsättningar för en trygg ålderdom. Med fördel vill vi bygga och anpassa bostadsområde och t.ex. daglig service för människor som är i åldern 55 plus. Många äldre har t.ex. inte tillgång till bil och kan även vara begränsade i sin fysiska funktionsförmåga varför närhet och trygghet måste vara ledorden.
  Inom vården vill vi satsa på kunskap och kompetens hos all personal. Om en högre kvalitet i vården ska möjliggöras måste även bättre löneutveckling möjliggöras för personalen.
  Det krävs en tydlig satsning på innehållet i äldreomsorgen för att komma tillrätta med bristerna i kvalitet, orimliga arbetsförhållandena och skapandet av en stabil ekonomi.

  Restriktiv invandring, mindre utgifter
  Sverigedemokraterna säger nej till fortsatt kostsam invandring.
  Segregationen i Landskrona ska lösas genom att invandrare anpassar sig till det svenska samhället och blir svenskar. Alternativet är att resa hem igen, människor som inte uppför sig är inte välkomna. Ett krav är att det svenska samhällets normer och värderingar utgör grund för medborgarskapet. Stopp för alla kostsamma ”invandrare och integrationssatsningar” som inte på långa vägar motsvarar kostnaderna. Vi vill dessutom reformera modersmålsundervisningen genom att brukarna själva står får stå för kostnaderna

  Lära för livet i Landskrona
  Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv från gångna generationer till nya. Som väsentliga delar i vårt svenska kulturarv ingår t.ex. historia, traditioner, språk och religion. Förståelse och acceptans för dessa delar av vårt kulturarv är bland det viktigaste skolan har att förmedla. Att alla besitter goda kunskaper i det svenska språket är en garanti för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Utan ett gemensamt språk är det svårare och i många fall omöjligt att aktivt engagera sig i samhällsdebatten, i politik och organisationer. I längden riskerar detta att bli ett problem för själva demokratin. Frågor om etik och moral är också mycket viktiga.
  Föra att öka förståelsen för, och förmedla vikten av, ett hållbart och ekologiskt samhälle samt betydelsen av ett bevarande av vårt djurliv skall elevernas miljömedvetenhet stimuleras. Sverigedemokraterna vill därför integrera miljöundervisningen i skolmiljöns vardag.
  Redan från skolåldern skall barn få kontakt med djur och träffa dem i naturliga miljöer. Barn och ungdomar som lär sig leva och respektera djur blir också vänligare inställda till livet som sådant.
  Att bilda sig och se skolan som en framtida investering, möjligheten att använda skolgången som en social språngbräda i livet. Som elev skall du känna glädje och trygghet när du går i skolan. Mobbning och våld i skolan skall med kraft motverkas. Skolan skall alltid ställa sig på den drabbades sida. Bråkstakar skall flyttas, inte offret. Genom införande av jourskolor dit elever som bråkar eller mobbar flyttas, vill vi ta tag i och lösa problemen med stökiga elever.

  Rätt projekt och rätt boende
  Det är av största vikt att kommunens mark förvaltas på bästa möjliga sätt. Bostäder skall byggas där människor vill bo och industrimark skall avsättas där dessa är attraktiva för nya företag. För att locka nya företagare till kommunen kan det i vissa fall vara på sin plats att erbjuda extra bra villkor. Vi får inte glömma att välfärden skapas genom att företag etablerar sig i kommunen och skapar jobb till människorna i stället för bidrag. Landskrona idag har alldeles för många bidragstagare. Detta gör att köpkraften i kommunen inte räcker till för att driva ett effektivt affärsliv i kommunen.

  Familjen är hjärtats fosterland
  Familjen är och förblir den gemenskap kring vilken vårt samhälle är uppbyggt.
  Medborgare som växer upp under trygga familjeförhållanden får de bästa förutsättningarna att bli goda samhällsmedborgare. När den gemenskapen sviktar är det kommunens uppgift att socialt och ekonomiskt stödja familjen att kunna utföra sina uppgifter och skyldigheter. Fungerar inte familjen fungerar inte heller samhället. I dagens samhälle ökar familjens betydelse som kulturbärare och identitetsskapare.
  Föräldrar skall själva få välja vilken barnomsorg de vill ha i Landskrona. Kommunens uppgift är att skapa ekonomiska och praktiska lösningar för detta. Barnens och familjernas behov måste vara utgångspunkten för familjepolitiken. Endast ett familjevänligt samhälle har förutsättningar att erbjuda sina medborgare trygghet och en god uppväxtmiljö.

  Hjälp åt dem behövande
  Många psykiskt sjuka och narkomaner driver omkring på gatorna, utan tak över huvudet.
  Detta är en skam att inte kunna hjälpa hemlösa och behövande människor.
  Regeringen skryter om att det går så bra för Sverige. Hjälp då dessa stackars människor. Handikappade och sjuka skall ha den hjälp de behöver. Man skall inte behöva slåss mot myndigheterna i alla lägen för att få sin rätt. Många orkar inte med detta. Staten måste ha råd till detta innan denna kan betraktas som en välfärdsstat.

  Ett rikt affärsliv bidrar till en levande stad
  Ett rikt affärsliv i centrum bidrar till en levande stad. Tillgängligheten betyder för oss att funktionshindrade ges möjligheten att ta del av Landskrona på lika villkor. För att affärslivet skall blomstra måste Landskrona få en annan sammansättning av befolkningen. Färre bidragstagare och fler som jobbar. Företagare skall också våga etablera sig i staden. Brottsligheten och inbrott måste bekämpas till varje pris. Detta är en förutsättning för att företag och skattebetalare skall flytta hit.

 • Kandidater till kommunfullmäktige

  Av admin den 25 maj, 2006
  0
  0

  Thord Lindblom
  Thord Lindblom toppar Sverigedemokraternas Landskronalista.

  I valet till Landskronas kommunfullmäktige ställer Sverigedemokraterna upp med följande kandidater:

  1. Thord Lindblom, administratör
  2. Kristina Drwiega Magnusson, sjukgymnast
  3. Göran Lundh, lab ass.
  4. Rolf Jönsson, pensionär
  5. Stefan Hansson, säljare
  6. Roger Bengtsson, IT-tekniker
  7. Kurt Andersson, pensionär
  8. Stefan Olsson, sjukpensionär
  9. Jan Hansveden, egen företagare
  10. Magnus Reimer, IT-tekniker
  11. Michael Thell, plåtslagare
  12. Lennart Sandberg, pensionär
  13. Kjell Malmgren, pensionär
  14. Magnus Nehag, CNC-operatör
  15. Svenny Håkansson, fd hamnchef
  16. Stig Svantesson, pensionär
  17. Majvi Svärd, pensionär

 • Sverigedemokraternas

  Av admin den 25 maj, 2006
  0
  0

  styrelsen SD-landskrona
  Sverigedemokraternas tre starka styrelseledamöter i form av (fr.h.):
  Ordförande Tord Lindblom, första Vice Ordförande Svenny Håkansson samt andra Vice Ordförande Rolf Jönsson som alla glädjande konstaterar våra framgångar och vårt stora medlemskap i partiet.

 • Torgmöte i december Källa SD Kuriren #67 mars 2006

  Av admin den 25 maj, 2006
  0
  0

  Torgmöte i LandskronaLördagen den 3 december höll Sverigedemokraternas Landskrona avdelning ett torgmöte i centrum. Inbjuden talare var partiledare Jimmie Åkesson som under mötet samtalade med Landskronaordföranden Thord Lindblom.

  De frågor som besvarades under mötet var vad Sverigedemokraterna vill göra åt arbetslösheten,
  brottsligheten och invandringspolitiken.

  – Vi måste alla inse att nu har varningsklockan ringt i Frankrike.

  Varför reagerar inte vår regering och ser till att ta itu med saken per omgående? Det största problemet vi har i Landskrona kommun är
  att ungdomsbrottsligheten bara blir högre och högre. Detta oroar verkligen mig personligen eftersom jag själv sitter som nämndeman och både hör och ser vad det är för människor som skall dömas.

  När inte ens deras föräldrar är intresserade att delta under rättegångarna, då undrar jag personligen vem som har ansvaret, frågade sig Thord Lindblom bland annat.

  Tre dagar senare, den 6 december, höll Sverigedemokraterna torgmöte
  i Hudiksvall. På plats fanns bland andra Roger Hedlund och Margareta Sandstedt.
  ”Familjen är grunden för ett fungerande samhälle”, inledde Hedlund sitt anförande om Sverigedemokraternas familjepolitik.

  Roger Hedlund berättade om Sverigedemokraternas familjepeng, som skall göra det möjligt för en förälder att stanna hemma de första viktiga åren, och Sandstedt deklarerade bland annat hur hon ser på den förda kriminalpolitiken och hur partiet vill att den ska föras.