Motion om språkkrav | Sverigedemokraterna Landskrona

Motion om språkkrav

SD Landskrona har lämnat in en motion om språkkrav.

Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen

Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom äldreomsorgen men då måste också språkkunskaperna i svenska räcka till.

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en risk för att brukaren inte får den vård hon/han behöver. Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att allvarliga misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan. Dessutom riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan brukare och personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i sin tur ökar risken för ökad arbetsbelastning för personalen med utbrändhet och sjukskrivningar som följd.

Det råder brist på personal inom äldreomsorgen och personalbehovet kommer att öka då andelen äldre i befolkningen också ökar. Landskrona Stad och Omsorgsförvaltningen ska vara en attraktiv och integrationsskapande arbetsgivare. För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med utländsk bakgrund bör specifika språkkrav genom ett obligatoriskt språktest enligt Socialstyrelsens rekommendationer genomföras. Förslag om hur staden kan hjälpa de personer med bristfälliga kunskaper i svenska men som vill arbeta inom omsorgen, bör tas fram tillsammans med Utbildningsförvaltningen. Även den personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men som anser sig ha otillräckliga språkkunskaper i svenska bör få tillgång till ett språklyft, på betald arbetstid.

Vid nyrekrytering av personal inom äldreomsorgen ska det klart framgå, genom ett språktest, att kunskaperna i svenska ska motsvara den nivå som Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen. Det innebär godkänd kurs i Svenska 1 inom gymnasiegemensamma programmet eller Svenska 1 som andraspråk eller motsvarande utbildning. Ett språktest som visar på kunskaper i svenska motsvarande som lägst nivå-D på SFI, kan dock vara tillräckligt för arbete som vårdbiträde inom äldreomsorgen.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att – ge Omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med Utbildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i äldreomsorgen.

Att – ge Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns.

Kerstin Stein Sandell (SD)               

Britta Hellström (SD)          

Daniel Petersson (SD)

Läs motionen som PDF här.