Interpellation – Statliga medel för upprustning av skollokaler och utemiljöer. | Sverigedemokraterna Landskrona

Interpellation – Statliga medel för upprustning av skollokaler och utemiljöer.

Stefan Olsson har ställt följande interpellation till Utbildningsnämndens Ordförande.

Statliga medel för upprustning av skollokaler och utemiljöer.

Sverigedemokraterna har noterat att det via Boverket (1) nu går att söka statliga medel för att
rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Enligt vår uppfattning
finns det ett antal skollokaler och utemiljöer i Landskrona stad som är i behov av en upprustning.
Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga Lisa Flinth (L)

– Har Landskrona stad kännedom om att det finns en möjlighet att söka pengar från Boverket för
rustning av skollokaler och utemiljöer?

– Om ja, avser kommunen söka pengar för detta ändamål?

 

(1) http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/skolor-och-lokaler/bidrag-for-att-rusta-uppskollokaler-och-utemiljoer/

Läs interpellationen här!

Stefan Olsson (SD)