Vågar Du, Torkild Strandberg, följa Lidingös exempel? | Sverigedemokraterna Landskrona

Vågar Du, Torkild Strandberg, följa Lidingös exempel?

Sverigedemokraterna i Landskrona har lämnat in en interpellation angående bosättningslagen, ställd till Torkild Strandberg.

Interpellation

Ställd till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L)

Vågar Du, Torkild Strandberg, följa Lidingös exempel?

Bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016 (2016:38). Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun, och därmed kunna påbörja etableringen i samhällslivet och på arbetsmarknaden. Bosättningslagen (2016:38) omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer. Enligt bosättningsförordningen (2016:39) omfattar anvisningar till kommunerna endast nyanlända som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar.

I Lidingö fattade kommunstyrelsen i oktober 2017 beslutet att nyanlända, som enligt bosättningslagen tilldelats en bostad på Lidingö, kommer att sägas upp från boendet när den tvååriga etableringstiden går ut. Detta gäller de nyanlända som kommit till Lidingö efter att den nya bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016. Lidingö är en av de kommuner som har sagt upp hyreskontrakt för nyanlända som kom till Sverige för två år sen. Man hänvisar till att etableringstiden är slut och Förvaltningsrätten slår fast att kommunen gjort rätt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

– Tycker Du att Lidingö fallet är något som kan tillämpas i Landskrona?

– Delar Du uppfattningen att likabehandlingsprincipen skall tillämpas?

– Är det rättvist att nyanlända asylsökande har en ”gräddfil” på bostadsmarknaden till skillnad från t.ex. Landskronas egna ungdomar?

Stefan Olsson (SD)

Läs interpellationen som PDF här.