Inför digital justering av protokoll | Sverigedemokraterna Landskrona

Inför digital justering av protokoll

Sverigedemokraterna Landskrona strävar alltid efter att hitta nya sätt att effektivisera ärendehantering och
underlätta för såväl tjänstemän som för politiker. Därför motionerar vi nu om att införa digital protokolljustering.

Inför digital justering av protokoll

Under ett politiskt verksamhetsår i Landskrona stad justeras ett stort antal protokoll. Bara under
2017 bl.a. har Ksau och Ks 23 planerade möten tillsammans. Varje protokoll ska, utöver
ordföranden, justeras av en ledamot.

Den ledamot som ska justera ett protokoll kan ibland behöva ta ledigt från jobb för att åka in till
stadshuset för att signera ett protokoll, eller komma överens om en tid med nämndssekreteraren,
vilket ibland kan vara svårt att få till så att det passar.

Genom digital protokolljustering skulle de förtroendevalda kunna godkänna protokollet via
exempelvis mejl och därefter vid nästkommande möte fysiskt justera protokollet genom
underskrift. Ett annat möjligt alternativ skulle kunna var att protokoll godkänns i någon form av etjänst
där den förtroendevalda med sin e-legitimation direkt kan ”skriva under” och därmed
godkänna protokollet. Denna hantering skulle snabba upp processen för såväl tjänstemännen som
de justerande politikerna.

Det vore därför intressant att utreda möjligheterna att införa digital justering av
sammanträdesprotokollen i Landskrona stad. Det kan handla både om legala aspekter då det
uttrycks i kommunallagen att protokoll ska justeras inom 14 dagar och om tidsaspekter för alla
parter.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

– Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs i Landskrona stad.

Motionen som pdf.

Stefan Olsson (SD)