Distrikt Syd årsmöte 2011 | Sverigedemokraterna Landskrona

Distrikt Syd årsmöte 2011

Datum: Lördagen den 26 mars
Dagordning
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens och revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Redogörelse från den parlamentariska gruppen.
11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
12. Fastställande av antal suppleanter i styrelsen.
13. Val av ordförande.
14. Val av vice ordförande.
15. Val av andre vice ordförande.
16. Val av övriga ledamöter.
17. Val av suppleanter.
18. Val av en revisor.
19. Val av en revisorsuppleant.
20. Val av ombud till Landsdagarna.
21. Val av ombudssuppleanter till Landsdagarna.
22. Val av valberedning, en till sju ledamöter.
23. Framställningar och förslag från styrelsen.
24. Motioner.
25. Framställningar från medlemmar och sympatisörer.
26. Årsmötets avslutande.
27. Övriga ärenden för diskussion.

Gemensam bussresa kommer att ordnas för medlemmar i Landskrona som vill deltaga i mötet

Länk till årsmöteshandlingar