Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25, 0733-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • SD Landskronas ledamöter i nämnder och bolagsstyrelser.

  Av Admin den 23 augusti, 2015
  0

  Kommunstyrelsens arbetsutskott:
  Stefan Olsson ledamot
  Daniel Petersson ersättare

  Kommunstyrelsen:
  Stefan Olsson ledamot (Gruppledare)
  Daniel Petersson ledamot
  Lars Ekvall ledamot
  Gert Nevhagen ersättare
  Lennart Nilsson ersättare

  Kommunstyrelsens personalutskott:
  Lars Ekvall
  Daniel Petersson

  Utbildningsnämnd:
  Britta. Hellström ledamot (Gruppledare)
  Marcus Ahl ledamot
  Fredrik Lövberg ledamot
  Katarina Elsässer ersättare
  Wioletta Kopanska Larsson ersättare

  Stadsbyggnadsnämnd:
  Alf Andersson ledamot 
  (Gruppledare)
  Daniel Engström ledamot
  Olov Stråmark ledamot
  Ulf Karlsson ersättare
  Emil Fennstam ersättare

  Miljönämnd:
  Fredrik Malm ledamot 
  (Gruppledare)
  Bengt Hellström ledamot
  Jessica Westman ledamot
  Olov Stråmark ersättare
  Daniel Petersson ersättare

 • Utred kostnadstäckningen enligt avtalet med migrationsverket

  Av Admin den 23 augusti, 2015
  0

  Landskrona 2015-08-12

  Motion| Sverigedemokraterna Landskrona

  I ärendet med rubriken ”Ny överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn” med diarienummer KF.2014/736.000.768. kan man läsa följande:

  Ersättningen är avsedd att täcka samtliga kostnader för mottagandet och utgår i enlighet med förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning gällande insatser för vissa utlänningar.”

  När Sydsvenskan med flera i en artikel från den 21 oktober 2014 kan konstatera att inom området ”kostnader för migration och ensamkommande” att höga merkostnader för ”skola, dagis, fritids och lokaler – är utgifter som inte fullt ut ersätts av staten,” så borde Landskrona stad utreda kostnadstäckningen enligt avtalet med migrationsverket.

  I artikeln radar man upp under rubriken:

  DETTA ERSÄTTS INTE”

  Några exempel på vad statens ersättning till kommuner för asylsökande inte täcker:

  • Reguljär förskola

  • Skolbarnomsorg (fritids)

  • Särskola

  • Elevhälsa

  • Modersmålsträning

  • Studiehandledning

  • Extra lokaler

  • Tolkar

  • Familjerättsutredningar

  • Socialtjänstens insatser

  • Kostnader för gode män

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:

  – Att en utredning genomförs av kostnadstäckningen enligt avtalet med migrationsverket, samt att ev. kostnader Landskrona stad inte får ersättning för, redovisas vid varje budgetuppföljning i KS.

  – Att motionen behandlas skyndsamt med tanke på det snabbt ökande antalet ensamkommande till Landskrona, eftersom kostnadstäckningsreglerna är minst sagt diffusa.

  ___________________ _____________________ ___________________

  Stefan Olsson (SD) Mona Andersson (SD) Daniel Engström (SD)

  __________________

  Lennart Nilsson (SD)

 • Budget 2016

  Av Carina Herrstedt den 27 maj, 2015
  0

   

  Vår budget för 2016 är nu inlämnad och klar, bland annat satsar vi  2,5 mnkr till prioriterade löneökningar för tillsvidareanställda som har en månadslön understigande 23,000 kr .Vi satsar också 0,5 mnkr för utökandet av en tjänst till budget- och skuldrådgivning samt ta fram förslag och kostnad för att erbjuda tåg-busskort till gymnasieelever som studerar i Landskrona. budgetbild

  Klicka på länken nedan för att läsa alla våra satsningar och visioner för ett bättre Landskrona

   

  Sd budget 2016

 • Interpellation angående Landskrona gymnasium

  Av Carina Herrstedt den 6 april, 2015
  0

  Carina Herrstedts interpellation angående att så få elever väljer Landskrona som studieort. Carina ställer bl.a följande frågor till Utbildningsnämndens ordförande:

  • På vilket sätt arbetar förvaltningen för att locka elever att studera på hemmaplan?
  • Har orsakerna till de sjunkande siffrorna analyserats och vad visade i så fall dessa?

  Läs hela interpellationen nedan

  Interpellation från Herrstedt om skolan

 • Interpellation angående tiggeriet

  Av Carina Herrstedt den 6 april, 2015
  0

  Stefan Olssons interpellation till Torkild Strandberg angående tiggeriet där han bl.a. ställer följande fråga:

  Är du beredd att ta ett initiativ för att revidera Landskrona stads allmänna lokala ordningsföreskrifter, där en skrivelse t.ex. kan lyda som följande: ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.”

  Klicka på länken nedan om du vill läsa hela interpellationen.

  Interpellation om tiggeri