Sverigedemokraterna Landskrona | Sverigedemokraterna Landskrona

Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25, 0733-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Avdramatisera kontakten med socialtjänsten genom IT-lösningar

  Av Daniel Petersson den 16 november, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Landskrona har motionerat om att förenkla kontakten mellan invånare och socialtjänsten.
  Motionärer är Lars Ekvall (SD) och Fredrik Malm (SD)

  Avdramatisera kontakten med socialtjänsten genom IT-lösningar

  Att ta steget att kontakta ”socialen” när man har problem är för gemene man stort och många
  gånger ganska skrämmande. Folk ser nog nästan socialtjänsten som en motståndare i stället för
  den problemlösare som man i det flesta fall ska vara. Malmö Stad har en alldeles utmärkt lösning
  på detta via sina ”soctanter” på nätet läs gärna mer på http://www.malmo.se/soctanter.
  Det vi vill med vår motion är dels att inrätta en liknande tjänst men även med möjlighet till enskild
  anonym rådgivning i svårare fall t.ex. med familjer som har oro för barn eller anhöriga som är på
  väg att radikaliseras.

  Med hänvisning till ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna:

  – Att Individ och Familjeförvaltningen får i uppdrag att införa social rådgivning på nätet enligt
  Malmös modell men under ett bättre namn.

  – Att även utreda förutsättningarna för en enskild anonym rådgivning på nätet där svårare fall kan
  hanteras t.ex. ungdomar som är på väg in i gäng eller någon form av radikalisering.

  – Att även underlätta ansökningsförfarandet till olika sociala insatser igenom att publicera enkla
  checklistor inför ansökan på stadens hemsida.

  Motionen som pdf.

 • Inför digital justering av protokoll

  Av Daniel Petersson den 16 november, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Landskrona strävar alltid efter att hitta nya sätt att effektivisera ärendehantering och
  underlätta för såväl tjänstemän som för politiker. Därför motionerar vi nu om att införa digital protokolljustering.

  Inför digital justering av protokoll

  Under ett politiskt verksamhetsår i Landskrona stad justeras ett stort antal protokoll. Bara under
  2017 bl.a. har Ksau och Ks 23 planerade möten tillsammans. Varje protokoll ska, utöver
  ordföranden, justeras av en ledamot.

  Den ledamot som ska justera ett protokoll kan ibland behöva ta ledigt från jobb för att åka in till
  stadshuset för att signera ett protokoll, eller komma överens om en tid med nämndssekreteraren,
  vilket ibland kan vara svårt att få till så att det passar.

  Genom digital protokolljustering skulle de förtroendevalda kunna godkänna protokollet via
  exempelvis mejl och därefter vid nästkommande möte fysiskt justera protokollet genom
  underskrift. Ett annat möjligt alternativ skulle kunna var att protokoll godkänns i någon form av etjänst
  där den förtroendevalda med sin e-legitimation direkt kan ”skriva under” och därmed
  godkänna protokollet. Denna hantering skulle snabba upp processen för såväl tjänstemännen som
  de justerande politikerna.

  Det vore därför intressant att utreda möjligheterna att införa digital justering av
  sammanträdesprotokollen i Landskrona stad. Det kan handla både om legala aspekter då det
  uttrycks i kommunallagen att protokoll ska justeras inom 14 dagar och om tidsaspekter för alla
  parter.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

  – Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs i Landskrona stad.

  Motionen som pdf.

  Stefan Olsson (SD)

 • Otillåten andrahandsuthyrning

  Av Daniel Petersson den 16 november, 2017
  0

  Stefan Olsson (SD) Interpellerar om problemen med andrahandsuthyrning satt i system och vad det skapar för problem för kommunala verksamheter.
  Interpellationen är ställd till Kenneth Håkansson (-) som är styrelseordförande för AB Landskronahem tillika Landskrona Stadsutveckling AB.

  Otillåten andrahandsuthyrning

  Ställd till AB Landskronahems/Stadsutvecklingsbolagets styrelseordförande Kenneth
  Håkansson (-)

  Ett av landets största problem i dag är bostadsbristen, där den kategori som drabbas hårdast är
  landets unga. Sverige har i dag 300 000 aktivt sökande unga som kommer längre och längre från
  bostadsmarknaden. Detta får förödande konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i kommunen.

  Samtidigt kan vi se att en större andel av de som har ett lägenhetskontrakt, väljer att hyra ut sin
  lägenhet i andrahand, viket allt oftare görs otillåtet. Det finns i dag flera olika aktörer som
  förmedlar andrahandslägenheter, men andelen som väljer att andrahands uthyra sin lägenhet är
  fortfarande mycket större…

  Läs hela interpellationen här!

  Stefan Olsson (SD)

 • Raset i skolrankingen

  Av Daniel Petersson den 16 november, 2017
  0

  När Lärarförbundet presenterade sin årliga ranking mellan kommuner för 2017 kunde vi konstatera att
  Landskrona hamnade på en mindre smickrande plats 266 av 290. Med tanke på att utbildningsnämndens budget
  motsvarar en tredjedel av stadens samlade kostnader så är det tvunget att lyfta den här frågan i fullmäktige för debatt.
  Stefan Olsson (SD) har därför interpellerat Utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L)

  Raset i skolrankingen

  Ställd till utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L)

  Nyligen presenterade Lärarförbundet sin årliga rankinglista för Sveriges samtliga skolkommuner.
  Landskrona ligger där på en föga smickrande plats 266 av 290 kommuner, ett tapp på 64
  placeringar från en redan låg nivå.

  Lärarförbundet har 13 kriterier för att bedöma skolverksamheten i en kommun. Landskrona tappar
  mark på i princip alla.

  Med anledning av detta vill jag ställa några frågor till Utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth
  (L).

  – Hur kommenterar du övergripande Lärarförbundets ranking?

  Enligt Lärarförbundet är löneläget för skolpersonal uselt i Landskrona. Vi tappar där 147
  placeringar, från plats 65 till 212.

  – Anser du att lönen är en mindre betydelsefull fråga?

  Andelen elever med godkända betyg från åk 9 i samtliga ämnen har sjunkit rejält. Landskrona
  ligger nu på plats 163, ett väsentligt tapp från förra året.

  – Vad ämnar du göra för att bryta utvecklingen?

  De enligt Lärarförbundet viktigaste kriterierna för skolan är andelen lärare med pedagogisk
  utbildning och lärartätheten. På båda dessa punkter rasar Landskrona i rankingen.

  – Hur ska du komma till rätta med de problemen?

  Interpellationen som pdf.

  Stefan Olsson (SD)

 • Vad händer med cykelvägen från Munkebäck till Asmundtorp?

  Av Daniel Petersson den 16 november, 2017
  0

  Ett av de viktigaste uppdragen som politiker är att lyssna på våra medborgare och lyfta upp de frågor som berör dem i vardagen.
  Daniel Engström har i kontakt med munkebäcksbor därför interpellerat i frågan om säkerhet för cyklister mellan Munkebäck och Asmundtorp,
  interpellationen är ställd till Teknik- och servicenämndens ordförande Bo Lundgren (L).

  Vad händer med cykelvägen från Munkebäck till Asmundtorp?

  Som vi kunde läsa bl.a. i en lokaltidning för ett tag sedan så blir barnfamiljerna i Munkebäck allt
  fler. Men att ta sig drygt 1,5 km till Asmundtorp där skolan finns och bussen går, det medför
  onödiga trafikrisker. Med all rätt önskar Munkebäcksborna att kommunen skyndar på med sina
  planer för en cykelväg. Sanningen är att kommunen inte har hängt med när det gäller
  kommunikationerna till det växande bostadsområdet. Detta är beklagligt, anser jag. De boende i
  Munkebäck betalar skatt och har lika rätt som andra att få den service de ska ha, anser jag.

  När barn ska ta sig till den närbelägna Asmundtorps skola så oroas föräldrarna. Precis som
  föräldrarna säger så har grundskolebarnen skolskjuts, men det täcker inte alla behov. De som går i
  gymnasiet tvingas cykla på de här osäkra vägarna, och även mindre barn när inte skolskjutsen går.
  Från Munkebäck till Asmundtorp går det idag bara att ta sig på ett vis: först på den mindre
  Munkebäcksvägen, och sedan på den större, och mer trafikerade, Toftavägen. Trafikverket har på
  Toftavägen infört ett slags lösning genom att rita cykelbanor på den befintliga vägen. Man har
  markerat dessa med streckade linjer i kanten på körbanan i båda körriktningarna. På cykelbanorna
  ska även gångtrafiken få plats. Några barriärer mot biltrafiken finns det inte. Detta är inte en bra
  lösning, eftersom bilar vid möte tvingas köra på cykel/gångbanorna för att undvika kollision.
  Lösningar på det trafikproblemet har kommunens tjänstemän redan föreslagit: en gång- och
  cykelväg som finns med i stadens ”Översiktsplan 2030”. ”Munkebäcksstråket” kallas förbindelsen
  som föreslås följa Braån och gå upp mot samhället vid hembygdsgården. En rakare sträckning har
  föreslagits, varvid gc-stigen följer gamla vägbanken (Hansavägens fortsättning) och går över den
  svaga höjden mot Munkebäck. En positiv effekt med ett gc-stråk mot skolan och byns centrum är
  att skolbarn och andra får motion i vacker natur samt minskat bilberoende. Det tycker jag att vi ska
  unna dem som valt att bo nära naturen.

  Med hänvisning till ovanstående vill jag därför fråga Bo Lundgren (L)
  – När får denna problematik en lösning?
  – Vad kan, och tänker du göra för att påskynda skapandet av en säker gång-cykelväg som anges i
  ”Översiktsplan 2030”?
  – Anser du att det är viktigt att även byarna får den service de betalar skatt för?

  Interpellationen som pdf.

  Daniel Engström (SD)