Sverigedemokraterna Landskrona

Välkommen till Sverigedemokraterna Landskrona

Stefan Olsson

Ordförande SD Landskrona

Tel: 0418-47 46 25, 0733-47 46 25
Postadress
Sverigedemokraterna Landskrona
Stadshuset
261 80 Landskrona
Skicka e-post till oss

 • Tid för förändring – SD Landskronas Budget för 2018

  Av Daniel Petersson den 9 juni, 2017
  0

  Vilken väg ska Landskrona gå?

  Det finns två sätt – antingen höja skatten eller minska kostnaderna.

  Vilken väg ska Landskrona gå?

  Det är tuffare än på väldigt länge att lägga en ansvarsfull budget som är i balans samt innehåller vettiga satsningar. SD Landskrona har alltid Landskronabornas välmående och fungerande vardag i fokus, kärnverksamheten måste få fungera framför skrytbyggen och projekt som är dyra och görs för att locka röster. Trots kärvt ekonomiskt läge för Landskrona och de övriga kommunerna i Sverige så kan vi vara stolta över att lägga en budget som innehåller en del satsningar och gör ett positivt resultat dessutom. Vårt budgetförslag för nästa år innehåller bland annat följande satsningar:

  • -Ge stadsledningskontoret i uppdrag att öka antalet väktare som förebygger brott för att
   avlasta polisens arbete.
  • -Ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med polismyndigheten utreda möjligheten
   att införa mobila polisstationer i Landskrona stad.
  • -Uppdra åt utbildningsnämnden att motverka den psykiska ohälsan genom att öka antalet
   personal som arbetar inom elevhälsan.
  • -Uppdra åt individ- och familjenämnden att inrätta en hederssamordnare som arbetar för att
   förebygga hedersvåld/förtryck.
  • -Uppdra åt individ- och familjenämnden att öka tillsynen av butiker som säljer tobak och
   alkohol.

  Läs gärna resten av vår budget som innehåller fler förslag, utvecklande textstycken och finansiering för vår politik.

  Sverigedemokraterna Landskronas Budgetförslag för 2018

  Tid för förändring!

  Stefan Olsson (SD)

   

 • Interpellation – Statliga medel för upprustning av skollokaler och utemiljöer.

  Av Daniel Petersson den 9 juni, 2017
  0

  Stefan Olsson har ställt följande interpellation till Utbildningsnämndens Ordförande.

  Statliga medel för upprustning av skollokaler och utemiljöer.

  Sverigedemokraterna har noterat att det via Boverket (1) nu går att söka statliga medel för att
  rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Enligt vår uppfattning
  finns det ett antal skollokaler och utemiljöer i Landskrona stad som är i behov av en upprustning.
  Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga Lisa Flinth (L)

  – Har Landskrona stad kännedom om att det finns en möjlighet att söka pengar från Boverket för
  rustning av skollokaler och utemiljöer?

  – Om ja, avser kommunen söka pengar för detta ändamål?

   

  (1) http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/skolor-och-lokaler/bidrag-for-att-rusta-uppskollokaler-och-utemiljoer/

  Läs interpellationen här!

  Stefan Olsson (SD)

 • Interpellation – När får det vara nog, Torkild Strandberg (L)?

  Av Daniel Petersson den 9 juni, 2017
  0

  Den rådande invandringspolitiken gör det svårt för kommunerna runt om i Sverige. Även för oss i Landskrona. Individ och familjenämnden dras med ett stort underskott. Därför har Stefan Olsson interpellerat i ämnet.

  När får det vara nog, Torkild Strandberg (L)?

  Nyligen äskade Individ- och Familjeförvaltningen ytterligare 7,6 miljoner kronor för att klara 2017
  års budget. Hur utfallet blir under 2018 är höljt i dunkel.
  En stor del av de 7,6 miljonerna beror på den alltför stora invandringen till Landskrona.
  Kostnaderna för heders/skyddsplaceringar har ökat närmast okontrollerbart, liksom
  ungdomskriminaliteten som genererar ökningar av dyrbara LVU-placeringar (Lagen om Vård av
  Unga). Vi politiker kan givetvis vägra att tillföra mer pengar till Individ- och Familjeförvaltningen,
  men då blir resultatet att förvaltningen måste dra ned på snart sagt all frivillig verksamhet, som
  det förebyggande arbetet. En sådan lösning bidrar säkert till okontrollerade kostnadsökningar i
  framtiden…

  Läs hela interpellationen!

  Stefan Olsson (SD)

 • Visa lite handlingskraft, Torkild Strandberg (L)

  Av Daniel Petersson den 28 februari, 2017
  0

  Lars Ekvall har interpellerat kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg om migrationsverkets brister i sina avtalsåtaganden.

  Visa lite handlingskraft, Torkild Strandberg (L)

  Migrationsverkets skuld till Landskrona stad uppgår i dagsläget till ca 60 Mkr. Denna fordran
  som staden har beror på att ersättningen för ensamkommande inte har betalats ut av
  Migrationsverket. Vi Sverigedemokrater har uppmärksammat problemet, bland annat
  genom en interpellation ställd till Torkild Strandberg den 30/5 2016. Vi fick då svaret att det
  inte fanns någon anledning till oro, att pengarna var på väg.
  Så är inte fallet. Det senaste beskedet är att Migrationsverket inte vet när skulden kommer
  att regleras. Sannolikt blir det inte under 2017…

  Läs hela interpellationen här!

 • Vad gör Treklövern åt otryggheten i Landskrona?

  Av Daniel Petersson den 28 februari, 2017
  0

  Stefan Olsson har interpellerat kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg om den faktiska och upplevda otryggheten i Landskrona

  Vad gör Treklövern åt otryggheten i Landskrona?

  Landskronaborna har tvingats genomlida en av de våldsammaste helgperioderna i stadens
  historia. Stora bränder, attacker på brandmän, rån och skadegörelse har präglat slutet av
  året. Den styrande Treklövern verkar handlingsförlamad. Det räcker sannerligen inte att gå
  ut med att betona föräldraansvaret. Fler och kraftfullare åtgärder krävs omedelbart. Vi
  Sverigedemokrater har sedan länge begärt att få träffa den lokala polisledningen
  tillsammans med kommunledningen för att utröna vari polisens problem ligger, men
  ingenting händer…

  Läs hela interpellationen här!

  Stefan Olsson (SD)